مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۸۱-۹۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر ادراک عمق سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: جمعیت سالمندان در جهان رو به افزایش است و با بالارفتن سن، خطر افتادن افزایش پیدا می­کند. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است که در این بین، تضعیف ادراک عمق به ­عنوان یکی از انواع اختلالات بینایی، بیشترین ارتباط را با میزان افتادن در آن­ها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر ادراک عمق سالمندان انجام گرفت. مواد و روش ­ها: در این پژوهش نیمه ­تجربی، 34 شرکت ­کننده شامل 18سالمند فعال شرکت کننده در فعالیت­های ورزشی و 16 سالمند غیرفعال به روش نمونه­ گیری در دسترس از شهر تبریز انتخاب شدند. میانگین سن نمونه آماری (4/09±60/88) سال می­ باشد. آزمودنی­ ها در هشت نوبت در رنگ­های گرم (قرمز و نارنجی) و رنگ­های سرد (آبی و سبز) به کمک دستگاه ادراک عمق، با روایی همزمان 0/833 و پایایی 0/879، مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین این هشت نوبت به­ عنوان نمره ادراک عمق افراد مورد استفاده قرار گرفت. داده­ های جمع ­آوری شده با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شد. یافته ­ها: بین میزان خطای ادراک عمق سالمندان فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود داشت (0/05>P). همچنین سالمندان فعال در رنگ­ های سرد به­ طور معناداری عملکرد بهتری داشتند، اما در رنگ­های گرم این تفاوت معنادار نبود. نتیجه ­گیری: به­ طور کلی به ­نظر می­رسد نقش پررنگ ورزش در بسیاری از جنبه­ های زندگی روزمره و تا حدودی بر عملکردهای ادراکی- بینایی قابل تصور است، تا جایی ­که انجام ورزش با ویژگی ادراک بینایی در افراد رابطۀ مستقیم دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ادراک عمق، سالمندان، فعال، غیرفعال، رنگ گرم، رنگ سرد

عنوان انگلیسی The effect of sports participation on depth perception in elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Number of elderly is increasing in the world and as they grow older the risk of falling increases, accordingly. Visual disturbances are among internal risky factors of falling and meanwhile depth perception attenuation as one king of visual disturbances has the highest relationship with their falling. The aim of present investigation was to the effect of sports participation on depth perception in elderly. Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 34 participants including 18 activeelderly who were participating in sport and 16 inactive elderly were selected from Tabriz city, using random sampling method. Average age of sample size was (60.88±4.09). The subjects were evaluated 8 times with hot colors (red and orange) and cold colors (blue and green) using depth perception device with simultaneous validity of 0.833 and reliability 0.879. The average of these 8 times was used as individuals' depth perception score. Collected data were analyzed using independent t-test. Findings: There was a significant difference between error level of depth perception in active and inactive elderly (P< 0.05). Moreover active elderly indicated better performance in cold colors, but the difference was significant in hot colors. Conclusion: Generally it can be claimed that exercise plays an important role in most fields of daily life and to some degree in visual-perceptual performance, in a way that doing exercise has direct relationship with visual perception trait.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Depth perception, Elderly, Hot colors, Cold colors

نویسندگان مقاله مهتا اسکندرنژاد | m eskandarnejad
motor behavior and sport psychology department, physical education and sports science faculty, tabriz university, tabriz, iran
تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

فهیمه رضایی | f rezaei
motor behavior and sport psychology department, physical education and sports science faculty, tabriz university, tabriz, iran
تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

مریم جاهدی | m jahedi
motor behavior and sport psychology department, physical education and sports science faculty, tabriz university, tabriz, iran
تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-139-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات