مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۹۱-۱۰۳

عنوان فارسی بررسی تاثیر روایت درمانی گروهی برمیزان رضایت از زندگی مردان سالمند مستقر در مرکز سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: جمعیت سالمندان رو به افزایش و بسیاری از آنان توانایی مراقبت از خود را ندارند. همچنین، با افزایش سن، میزان رضایت از زندگی کاهش می‌یابد که بخصوص در سالمندان مقیم در مراکز نگهداری سالمندان، کمتر از سالمندان مقیم منزل است. نظر به اینکه میزان بالاتر رضایت از زندگی منجر به افزایش طول عمر و سلامتی بیشتر سالمندان می‌شود، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان رضایت از زندگی مردان سالمند مستقر در مرکز سالمندان است. مواد و روش ها: مطالعه به روش نیمه تجربی و به صورت اجرای پیش آزمون-پس آزمون بر روی دو گروه (آزمایش و کنترل) انجام شد. جمعیت آماری شامل تمامی مردان سالمند مستقر در سرای سالمندان شهر سنندج بودند از این میان 30 نفر از سالمندان به روش تصادفی ساده انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه " مقیاس رضایت از زندگی" استفاده شد و در اجرای پژوهش پس از انجام پیش-آزمون روی دو گروه، مداخله روایت ‌درمانی گروهی طی 8 جلسه (هر هفته یک جلسه ی یک و نیم ساعته) بر روی گروه آزمایش اجرا شده و میزان رضایت از زندگی دو گروه ارزیابی شد، سپس در فاصلۀ یک ماه، آزمون پیگیری انجام شد. تحلیل داده‌ها نیز بااستفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس و T-test انجام پذیرفت. یافته ها: براساس نتایج تحلیل کووارایانس، بین میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی مداخله روایت درمانی توانسته میزان رضایت از زندگی گروه آزمایش را افزایش دهد در حالی که این افزایش در گروه کنترل مشاهده نشد. (p< 0/05) نتیجه گیری: بنابر یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد که مداخله روایت درمانی گروهی توانسته منجر به افزایش رضایت از زندگی سالمندان شود، لذا پیشنهاد می‌گردد از این روش درمان در راستای بهبود رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه استفاده شود. کلید واژه ها: سالمندان، رضایت از زندگی، درمان روایت مدار، گروه درمانی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، رضایت از زندگی،درمان روایت مدار،گروه درمانی

عنوان انگلیسی The effect of Narrative group Therapy on the Rate of Life Satisfaction among Aged Men living in the nursing home of Sanandaj city
چکیده انگلیسی مقاله Intruduction and purpose: Elderly Population in the world and Iran rapidly grow, many of whom cannot care of themselves. Moreover, life satisfaction level decreases with increasing age, yet the elderlies who reside in nursing homes have lower rate in life satisfaction than who live in home. Whereas higher rate of life satisfaction results increased longevity and more wellness in elderlies, this study aimed to evaluate the effectiveness of narrative therapy in conjunction with life satisfaction in older men who live in the elderly center. Materials and Methods: This study have semi-experimental design with implementation of the pre-test and post-test on two groups (control and test). The study population consisted of all elderly men who live in nursing homes of Sanandaj city. For gather the data "life satisfaction questionnaire" was used. 30 elderly people were randomly selected and randomly assigned to two experimental and control groups. After implementing pre-test for both, the test and the control groups, intervention Group Counseling "Narrative Therapy" was administered to the experimental group. Finally, life satisfaction scale were measured for both groups and subsequently, after a month follow-up test was done. Findings: Based on covariance analysis, there is a significant difference between control & experimental groups in pre-post tests (p< 0.05), so, Group Counseling "Narrative Therapy" intervention had increased life satisfaction level among experimental group whereas there were not such an increase on the control group. Conclusion: Using covariance tests and T-test the data was analyzed. Research findings indicate that the narrative therapy intervention, results to increased life satisfaction in elderlies, so result of this treatment can be sought to improve life satisfaction in Seniors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کاوه قادری بکه جان | k ghaderi
allameh tabatabaie uni
دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

عیسی نیک بخت | i nickbakht
allameh tabatabaie uni
دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

اقبال ولدبیگی | e valadbigi
دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-145-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات