مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۹-۲۴

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان در مراکز سالمندی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که کمتر بدان توجه شده است. همچنین به نظر می­ رسد سلامت معنوی می­تواند با شادکامی و رضایت شغلی مرتبط باشد. علاوه بر این علیرغم افزایش تقاضا برای مراقبت از سالمندان در مراکز سالمندی، تاکنون پژوهش­های اندکی درباره­ی مراقبین سالمندان در کشور انجام شده است که نیاز به پژوهش­ های بیشتر در این جامعه احساس می ­شود. این مطالعه با هدف تعیین رابطه­ ی سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران در سال 1394 انجام پذیرفت. مواد و روش­ ها: در این مطالعه­ ی توصیفی- تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه­ ی آماری پژوهش شامل کلیه ­ی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران در سال 1394بود و نمونه­ی این پژوهش 100 نفر از مراقبین بود که به صورت تمام شماری انتخاب شدند. جهت جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه­ ی دموگرافیک، مقیاس سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون، پرسشنامه­ی شادکامی آکسفورد و پرسشنامه­ی رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از شاخص­ های آمار توصیفی و آزمون ­های آمار استنباطی شامل کلموگروف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ­ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ ها: در این پژوهش 100 نفر (زن = 69) از مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران حضور داشتند. یافته­های پژوهش نشان داد که میانگین سلامت معنوی، شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران به ترتیب 17/67±48/90، 10/34±29/78 و 8/28±36/53 بود. با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای و بر اساس حد وسط ابزارهای پژوهش مشخص شد که مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران سلامت معنوی و رضایت شغلی پایین (p< 0/05) و شادکامی متوسطی داشتند (p>0/05). از سوی دیگر نتایج نشان داد که سلامت معنوی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران با شادکامی و رضایت شغلیشان ارتباط معنادار دارد (p< 0/05). نتیجه ­گیری: بنابر یافته ­های پژوهش، به نظر می­رسد سطح سلامت معنوی مراقبین با شادکامی و رضایت شغلی آنان ارتباط دارد. در همین رابطه به دست اندرکاران و مسئولان ذیربط پیشنهاد می­گردد برای افزایش شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی توجه ویژه­ای به مقوله­ ی سلامت معنوی مراقبین و راهکارهای ارتقای آن داشته باشند، چرا که افزایش سلامت معنوی مراقبین موجب افزایش شادکامی و رضایت شغلی آنان و در نهایت منجر به ارائه­ ی خدمات مراقبتی بهتر به سالمندان مقیم سراهای سالمندی خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The relationship between spiritual health, happiness and job satisfaction among elderly caregivers at nursing homes of Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:The main purpose of this study was to investigate relationships between spiritual health, happiness and job satisfaction among elderly caregivers at nursing homes of Tehran in 2015. Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted among 100 caregivers in a nursing home at Tehran during year 2015. Participants were collected using census sampling method. We used series of questionnaires to collect our data including Palutzian & Ellison Spiritual Well Being (SWB), Oxford Happiness Inventory and Brayfield & Rothe Index of Job Satisfaction. Data were analyzed by SPSS version 18 using descriptive indexes, one sample t-test and Pearson Correlation test. Findings: Descriptive findings showed that mean score of spiritual health, happiness and job satisfaction were 48.90±17.67, 29.78±10.34 and 36.53±8.28, respectively. In addition, there were positive significant (p< 0/05) relationships between spiritual health and happiness as well as job satisfaction. Conclusion: According to our findings, caregivers had moderate level of happiness, low levels of spiritual health and job satisfaction. Improving spiritual health of caregivers may lead to increasing their level of happiness and job satisfaction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله صبا یارمحمدی | s yarmohammadi
university of social welfare amp;amp; rehabilitation sciences, koodakyar st., daneshjoo blv., evin, tehran, iran.
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)

اصغر مکارم | a makarem
university of social welfare amp;amp; rehabilitation sciences, koodakyar st., daneshjoo blv., evin, tehran, iran.
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)

محمدعلی حسینی | m hosseini
university of social welfare amp;amp; rehabilitation sciences, koodakyar st., daneshjoo blv., evin, tehran, iran.
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)

عنایت اله بخشی | e bakhshi
university of social welfare amp;amp; rehabilitation sciences, koodakyar st., daneshjoo blv., evin, tehran, iran.
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)

وحید بختیاری | v bakhtyari
university of social welfare amp;amp; rehabilitation sciences, koodakyar st., daneshjoo blv., evin, tehran, iran.
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-166-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات