مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۲۵-۳۶

عنوان فارسی رابطه بین فعالیت های بدنی، عمل به باورهای دینی و شادکامی در زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین فعالیت های بدنی، عمل به باورهای دینی و شادکامی در زنان سالمند می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی(همبستگی) است. جامعه ی آماری پژوهش، زنان بالای 55 سال ساکن در شهر رشت هستند که تعداد 97 نفر(46 نفر واجد فعالیت بدنی و 51 نفر فاقد فعالیت بدنی) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از مشارکت کنندگان تحقیق خواسته شد تا آزمون شادکامی آکسفورد و مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد) را تکمیل کنند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها استخراج شده، با کمک نرم افزار spss نسخه 18 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد مشارکت کنندگان در تحقیق به لحاظ میزان انجام فعالیت های بدنی با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند(p< 0/001)، اما تفاوت های موجود در عمل به باورهای دینی و شادکامی بین این افراد معنی دار نشد. از سویی بین فعالیت های بدنی و شادکامی و نیز بین عمل به باورهای دینی و شادکامی مشارکت کنندگان در تحقیق رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(P< 0/05). اما رابطه بین فعالیت های بدنی و عمل به باورهای دینی آزمودنی های مشارکت کننده در تحقیق، معنی دار نشد. همچنین عمل به باورهای دینی توانسته شادکامی را در مشارکت کنندگان تحقیق پیش بینی کند. نتیجه گیری: عوامل مختلفی بر وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمندان تأثیر می گذارد که در پژوهش حاضر به سه عامل فعالیت های بدنی، عمل به باورهای دینی و شادکامی پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود به گونه ای برنامه ریزی شود تا سالمندان عزیز جامعه بتوانند هرچه بیشتر از فواید و آثار این متغیرها برخوردار شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فعالیت های بدنی، عمل به باورهای دینی، شادکامی، زنان سالمند

عنوان انگلیسی The relationship between physical exercise, religious beliefs and happiness in older women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and Purpose: This study aimed to investigate the association between physical activity, religious beliefs and happiness among older women. Materials & Methods: This descriptive study was conducted among 97 women (including 46 active and 51 inactive elderly) aged more than 55 years old living in the Rasht city. Participants were recruited using simple random sampling method. Women were asked to fill up the Oxford Happiness Inventory Test and the Religious Beliefs Scale. Data were analyzed by SPSS software version 18 using Pearson correlation, t-tests and multiple regression analysis. Findings: The results of this study showed that level of physical activity was significantly (p< 0/001) different between active and inactive women. However, there were no significant differences in the practice of religious beliefs and happiness among two groups. The results of correlation analysis showed that there are significant positive correlations (p< 0.001) between physical activity, religious beliefs and happiness. Findings from regression analysis showed that religious beliefs predict happiness among women aged more than 55 years old. Conclusion: Several factors affect physical, psychological and social health status of elderly. Our findings indicated that community interventions should be planned in a way to promote happiness, physical activity and practicing religious beliefs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Physical Activity, Religious Beliefs, Happiness, Older Women

نویسندگان مقاله ایرج شاکری نیا | i shakerinia
niversity of guilan
دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

فریدون رمضانی | f ramazani
payamm noor university
دانشگاه پیام نور


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-157-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات