مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۳۷-۴۹

عنوان فارسی کیفیت خواب و برخی عوامل فردی مرتبط در سالمندان مقیم سراهای سالمندی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: کیفیت خواب یک شاخص مهم سلامتی در سالمندی است. ارزیابی کیفیت خواب سالمندان و عوامل موثر بر آن به اتخاذ تدابیری جهت بهبود آن کمک می کند. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خواب سالمندان و عوامل فردی مرتبط با آن انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، از نوع توصیفی هم بستگی بود که در شهر اصفهان در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری شامل سالمندان مقیم سراهای سالمندی شهر اصفهان بودند که 91 نفر از انها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) جمع آوری شد و با آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی تحلیل شد. یافته ها: میانگین سنی سالمندان 9/4±77/3 سال و میانگین نمره کیفیت خواب آنها 5/89±17/01 بود. 90/1 درصد آنها دارای کیفیت خواب ضعیف بودند. کیفیت خواب سالمندان با متغیر های سن، میزان پیاده روی وفعالیت فیزیکی روزانه، فعالیت های خودمراقبتی، ملاقات با خویشاوندان و نوع اتاق سالمند رابطه معناداری داشت( p< 0/05) اما با متغیر های جنسیت، تاهل، بیماری فعلی و مصرف دخانیات ارتباط معناداری نداشت (p>0/05). نتیجه گیری: با توجه به کیفیت پایین خواب در اکثر سالمندان مورد بررسی ، تدابیری همانند پیاده روی و فعالیت فیزیکی منظم و فعالیتهای خودمراقبتی و اختصاص اتاق مناسب به منظور ارتقا کیفیت خواب در سراهای سالمندی توصیه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Factors related to sleep quality among elderly residing at Isfahan nursing homes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Sleep quality is an important health indicator among elderly. Recognizing factors that affect sleep among elderly may help researchers to develop interventions for promoting quality of sleep. Therefore, this study aimed to identify sleep quality of elderly and its related factors. Materials & Methods: This descriptive correlational study was conducted among elderly residing at nursing homes of Isfahan city. We used stratified random sampling method to collect 91 elderly into the current study. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to measure sleep quality of elderly. Data were analyzed by SPSS using independent sample t-test, analysis of variance and correlation coefficients. Findings: Elderly participated in this study aged 77.3 ± 9.4 years old in average and mean score of PSQI was 17.01±5.89. Majority of respondents (90.1%) had poor sleep quality. There were significant relationships between sleep quality and age, level of physical activity, daily walking, self care activities, visiting relatives and type of room (p< 0.05). However, we found no significant association between sleep quality and sex, marriage, current diseases and tobacco use (p>0.05). Conclusion: Findings from this study revealed that majority of seniors had poor sleep quality. Therefore, it is of great importance to encourage elderly to utilize several healthy behaviors such as regular physical activity, walking and self-care activities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بهروز رضایی | b rezaei
islamic azad university, falavarjan branch, nursing amp;amp; midwifery school, depatment of nursing
اصفهان فلاورجان بلوار دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی فلاورجان دانشکده پرستاری و مامایی کد پستی 8451731167
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان (Islamic azad university of felavarjan)

شهناز شوشتری زاده | sh shooshtarizadeh
islamic azad university, falavarjan branch, nursing amp;amp; midwifery school, depatment of nursing
اصفهان فلاورجان بلوار دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی فلاورجان دانشکده پرستاری و مامایی کد پستی 8451731167
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان (Islamic azad university of felavarjan)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-153-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات