مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۶۱-۷۰

عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر رفتارهای تغذیه ای سالمندان شهر سنندج با استفاده از مدل بزنف
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : سالمندی پدیده ای طبیعی است که نمی‌توان از آن پیشگیری نمود ، ولی می‌توان با رعایت اصول تغذیه صحیح در تمام دوران زندگی، سلامت جسمی و روحی خود را برای سالمندی حفظ کرد. مدل بزنف یکی از کاملترین مدلهای ترکیبی است که جهت مطالعه و شناسایی رفتار و ایجاد رفتارهای جدید در جامعه بکار می رود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر بهبود و افزایش رفتارهای تغذیه ای سالم در سالمندان شهرسنندج انجام گردید. مواد و روش ها : مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که در سال 1393 بر روی 150 نفر سالمند در سطح کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری سنندج بر مبنای مدل بزنف انجام گرفت. سالمندان بصورت تصادفی ساده وارد مطالعه شدند، پرسشنامه محقق ساخته بود و شامل اطلاعات جمعیت شناختی و سازه های مدل بزنف بود که به صورت خود گزارش دهی و از طریق مصاحبه با سالمند توسط محقق تکمیل شد. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS(نسخه16) و با استفاده از آزمون های اسپیرمن و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: برآورد کلی نتایج نشان داد که تنها نگرش نسبت به رفتار(P=0.002 و0/292=r) ، عوامل قادرکننده (P=0.001 pو0/307=r) و قصد رفتار (0.001=P و0/301=r) همبستگی معنادار با رفتار تغذیه ای سالم سالمندان داشت و سازه هایی مانند آگاهی ، باور نسبت به ارزیابی رفتار و نرم انتزاعی با رفتار تغذیه ای سالم سالمندان مورد مطالعه همبستگی معنادار نداشت .پزشک به عنوان قویترین عامل تاثیر گذار بر انجام رفتار تغذیه ای سالم درسالمندان مشخص شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، از عوامل مهم در بهبود تغذیه سالم سالمندان افزایش قصد و نگرش نسبت به رفتار و عوامل قادر کننده بود . لذا ضرورت و نیاز به انجام مداخلات آموزشی تغذیه سالمندان با هدف بهبود و اصلاح رژیم غذایی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، تغذیه، رفتار، مدل بزنف

عنوان انگلیسی Factors Affecting Nutritional Behaviors of ageing population based on BASNEF Model: Sanandaj, Iran,
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging is a natural an inevitable phenomenon of life. However, the elderly can maintain their physical and psychological health by taking appropriate nutritional behaviors throughout the life. One of the most complete hybrid models to study and identify behaviors for creating a new behavior in the community is BASNEF Model. Therefore, this study was conducted to identify influencing factors on improvement of healthy nutritional behaviors among elderly in Sanandaj, Iran. Materials and Methods: This was a descriptive and analytical study, which was conducted based on the BASNEF Model on 150 aged people at 18 health centers of Sanandaj, Iran in 2014. Participants were recruited using simple random sampling method. We used a self-developed questionnaire including demographic characteristics using BASNEF model. Data were analyzed by SPSS version 16 using Spearman and Fisher's exact test. Findings: Findings indicated that attitude regarding behavior (r=0.292, p=0.002), enabling factors (r=0.30, p=0.001), and behavioral intention (r=0.301, p=0.001) were significantly correlated with healthy nutritional behaviors of elderly. However, knowledge, behavioral assessment, and abstract norms had no significant correlation with healthy nutritional behaviors of elderly women. Therefore, physicians were identified as the most effective factor on proper nutritional behavior among the elderly. Conclusion: According to the results of this study, promoting intention and attitude regarding behavior and enabling factors were influential factors to improve healthy eating among elderly. Therefore, it is recommended to improve dietary status of elderly using nutrition educational interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Nutrition, Behavior , BASNEF model

نویسندگان مقاله سید محمد مهدی هزاوه یی | sm hazavehei
دانشگاه علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

پرشنگ فقیه سلیمانی | p faghih solaimani
سنندج -خیابان حافظ پلاک 2

بابک معینی | b moeini
دانشگاه علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

علیرضا سلطانیان | a soltanian
دانشگاه علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-150-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات