مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۸۴-۹۳

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان تحت درمان با همودیالیز و سالمندان سالم
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در طی دو قرن گذشته، شمار بیماران سالمند مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی، در بیشتر کشورها افزایش یافته است و سن 40% از بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه را سالمندان تشکیل می دهد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان تحت درمان با همودیالیز و سالمندان سالم شهر ایلام انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 40 نفر سالمند تحت درمان با همودیالیز که سابقه حداقل 6 ماه همودیالیز داشتند و 40 نفر سالمند سالم ساکن در شهر ایلام که فاقد هرگونه بیماری مزمن بودند با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20 و با استفاده از آزمونهای آماری t-test (برای متغیرهای دو گروهی) و ANOVA (برای متغیرهای بیشتر از دو گروه) انجام شد. برای تحلیل همه متغیرها مقدار 0/05 P< معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی سالمندان در گروه مورد 28/50±5/16 و در گروه شاهد 65/17±11/83 می باشد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میانگین نمره گروه مورد و شاهد در تمامی ابعاد پرسشنامه وجود داشت (0.001 P=)در گروه مورد بین جنسیت و درآمد با کیفیت زندگی و در گروه شاهد بین جنسیت با کیفیت زندگی ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد(P< 0/05). اما بین سایر متغیرهای دموگرافیکی و کیفیت زندگی در هر دو گروه ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد(P>0/05). نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی سالمندان تحت درمان با همودیالیز پیشنهاد می شود که با به کارگیری مدل های مراقبتی پرستاری در ارائه مراقبت های بالینی و همچنین استفاده از تکنیک هایی مانند رایحه درمانی و ریلکسیشن برای این بیماران، زمینه لازم برای افزایش کیفیت زندگی آنها فراهم شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، همودیالیز، کیفیت زندگی

عنوان انگلیسی Comparing quality of life between elderly undergoing hemodialysis and healthy elders
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:: Number of patients with chronic renal failure is increasing during the last two centuries and 40% of these patients are elderly. This study aimed to evaluate and compare quality of life between elderly undergone hemodialysis and healthy elders in the city of Ilam. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among 40 old patients under hemodialysis treatment for at least 6 months and 40 healthy elderly living in the community with no chronic diseases. We used SF-36 questionnaire to measure level of quality of life. Data were analyzed by SPSS version 20 using t-test and ANOVA. Findings:Our findings revealed a significant difference (P< 0.05) in the mean score of quality of life among patients under hemodialysis treatment (28.5 ± 5.16) and healthy elders (65.17 ± 11.83). There was a significant (p< 0.001) relationship between quality of life and gender as well as income among hemodialysis patients. In contrast, there was only a significant association between quality of life and gender, but not income, among healthy elderly. Conclusion: According to the findings from this study, level of quality of life among elderly under hemodialysis treatment was low. Therefore, it would be beneficial to pay more attention toward quality of life among elderly undergoing hemodialysis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Hemodialysis, Quality of Life

نویسندگان مقاله میلاد اعظمی | m azami


حامد توان | h tavan


لیلا سلیمانیان | l solymanian


میلاد برجی | m borjiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-73-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات