مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۹۴-۱۰۳

عنوان فارسی شیوع اختلالات روانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با توجه به طولانی شدن عمر و افزایش جمعیت سالمندان، رسیدگی به سلامت روانی آنان اهمیت خاصی یافته است، لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات روانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بیرجند، انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی 389 نفر از سالمندان شهر بیرجند در سال 1393 انجام شد. افراد با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند و پس از رضایت برای ورود به مطالعه، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ (GHQ-28) به همراه سوالات زمینه ای، صورت گرفت. داده ها پس از ورود به نرم افزار 18spss با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه 3/74±63/65 سال بود. 51/2 درصد سالمندان مشکوک به اختلال روانی، 3/3 درصد دچار افسردگی، 14/1 درصد دچار اضطراب، 15/2 دچار اختلال در عملکرد جسمانی و 14/1درصد دچار اختلال عملکرد اجتماعی بودند. شیوع اختلالات روانی در سنین بالاتر، زنان، تحصیلات پایین تر و از کار افتاده ها به طور معنی داری بیشتر بود (p=0/001). نتیجه گیری: شیوع اختلالات روانی در سالمندان مورد مطالعه در سطح بالایی می باشد، استفاده از ابزار های غربالگری به منظور شناسایی زودرس اختلالات در سالمندان به ویژه سالمندان زن و یا با تحصیلات پایین تر و افراد از کارافتاده، می تواند برای کاهش شیوع این اختلالات پیشنهاد شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیوع، سالمندان، اختلالات روانی، بیرجند

عنوان انگلیسی Prevalence of mental disorders and its related factors among elderly of Birjand, 2014
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Researchers pay more attention toward mental health status of elderly due to increased life expectancy and aged population. Therefore, this study aimed to identify prevalence of mental disorders and its related factors among elderly at the Birjand city. Materials & Methods: This cross sectional study was conducted among 389 elderly at Birjand city using multistage sampling method. Data were collected using Goldberg's General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). We used SPSS version 18 to analyze data using t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. Findings: Participants in the present study aged 63.65±3.74 years old in average. Slightly more than half (51.2%) of elderly was suspected to mental disorders, 3.3% had depressions, 14.1% had anxiety, 15.2% had physical dysfunction and 14.1% had Social dysfunction. Prevalence of mental disorders among older age, female, low education, unemployed and disabled elderly was significantly (p=0.001) higher than their counterparts. Conclusion: Our findings indicated high prevalence of mental disorders among elderly. Therefore, it is recommended to utilize screening tools for early diagnosis of mental disorders especially among women, low education, unemployed and disabled elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prevalence, Elderly, Mental disorders, Birjand

نویسندگان مقاله محمدرضا میری | mr miri


حمید صالحی نیا | h salehiniya


امیر طیوری | a tiyuri


مریم بهلگردی | m bahlgerdi


علی اکبر تقی زاده | aa taghizadehنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-173-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات