مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۹-۱۸

عنوان فارسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی، شمار سالمندان در حال افزایش است. بنابراین لزوم توجه به کیفیت زندگی آنها بیش از پیش اهمیت می یابد. از این رو ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در مرحله اول نیازمند اطلاعات جامع در این زمینه می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت مقطعی و از نوع همبستگی بود که بر روی 141 سالمند آسایشگاه کهریزک-که به صورت سرشماری انتخاب شدند-انجام شد. کیفیت زندگی با پرسشنامه SF36 مورد سنجش قرار گرفت. این پرسشنامه ابعاد مختلف کیفیت زندگی را سنجش می کند. حداکثر امتیاز کسب شده 100 و حداقل امتیاز صفر می باشد که نمرات بالاتر دلالت بر کیفیت زندگی بهتر دارند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین سنی شرکت کنندگان 8/64±72/72 سال و حدود 52% آنها مرد بود. میانگین نمره کیفیت زندگی سالمندان 11/3±50/36 بوده و نمره کیفیت زندگی مردان بطور معنی داری بیش از زنان بود (0/000=P). بعلاوه کیفیت زندگی سالمندان با وضعیت تاهل و سطح تحصیلات ارتباط نشان داد؛ به طوری که افراد بیوه و بیسواد نمره کمتری نسبت به دیگران کسب کردند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه نمره کیفیت زندگی سالمندان در حد متوسط و نمره کیفیت زندگی زنان کمتر از مردان بود، می بایست عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان مدنظر قرار گیرد و در این بین توجه بیشتری به کیفیت زندگی زنان سالمند مبذول داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت زندگی، سالمندان، آسایشگاه

عنوان انگلیسی Quality of life for elderly residents in nursing home
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The dramatic increase in average life expectancy resulted in increasing number of old population. The importance of improving quality of life in elderly has been highlighted recently. Therefore, the first step to promote quality of life in elderly is to acquire comprehensive information on this field. The aim of this study was to assess quality of life for elderly residents in nursing home. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among 141 elderly residents of Kahrizak nursing home selected using census sampling method. Quality of life was measured using the SF36 questionnaire which assesses different dimensions of quality of life. The possible range of score for SF36 questionnaire was from 0 to 100 and the higher scores indicate higher quality of life. Findings: Results of this study showed that mean age of participants was 72.72 (SD=8.64) years old and about 52% of them were men. The mean score for quality of life was 50.36 (SD=11.3) and men’s quality of life was significantly (P< 0.001) higher than women. Our findings showed that widows and illiterate elderly had lower score of quality of life compared to their counterparts. Conclusion: Quality of life for elderly participated in this study was moderate and women reported lower quality of life compared to men. Therefore, factors affecting quality of life of older people especially, older women should be considered more carefully.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Quality of life, elderly, nursing homes

نویسندگان مقاله علی جدیدی | a jadidi


مرحمت فراهانی نیا | m farahaninia


سارا جان محمدی | s janmohammadi


حمید حقانی | h haghani



نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-55-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات