مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۱۹-۲۸

عنوان فارسی مقایسه شیوه های متفاوت تمرین ترکیبی بر عملکرد جسمانی و مولفه های ترکیب بدنی سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندی فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به دلیل شیوه زندگی بی تحرک، توانایی افراد برای انجام فعالیت­های روزانه کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر مقایسه شیوه های متفاوت تمرین ترکیبی بر عملکرد جسمانی و مؤلفه ­های ترکیب بدنی زنان سالمند غیرفعال است. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی 40 زن سالمند با میانگین سنی 5/48±59/11 به صورت داوطلبانه شرکت کردند. آنها به طور تصادفی به 4 گروه مقاومتی- استقامتی (10 نفر)، استقامتی- مقاومتی (9 نفر)، اینتروال (12 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین داشتند. آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه به ترتیب جهت مقایسه میانگین متغیرها درون گروهی و برون گروهی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه­های تجربی، پس از هشت هفته تمرین در میزان درصد چربی (p=0/08)، محیط دور کمر به باسن( p=0/55)، قدرت بالا تنه (p=0/07)، فشار خون سیستول (0/28=p) و دیاستول (0/15=p) تغییر معناداری مشاهده نشد. در حالیکه، کاهش معناداری در وزن (p=0/02)، محیط دور کمر (p=0/01)، محیط دور باسن (p=0/017)، شاخص توده بدن (p=0/03)، حداکثر اکسیژن مصرفی (p=0/03) و قدرت پائین تنه (p=0/001) نشان داده شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که زنان سالمند برای بهره مندی از مزایای حاصل از تمرینات ترکیبی (استقامتی و مقاومتی) می­توانند از هر ترتیبی استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین ترکیبی، عملکرد جسمانی، ترکیب بدنی، سالمندان

عنوان انگلیسی Comparison of Different Concurrent Training on Physical Performance and Components of Body Composition in Elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging is an inevitable process accompanied with a reduction in ability to perform daily living activities and a sedentary lifestyle. The purpose of this study was to compare different methods of concurrent training on physical performance and components of body composition among inactive elderly women. Materials and Methods: Forty volunteers and inactive elderly women participated in this quasi-experimental study. Participants were randomly assigned into 4 groups including resistance- endurance training (n = 10), endurance- resistance training (n = 9), interval training (n = 12) and controls (n = 9). The experimental groups participated in a 6-week exercise program consisting of 3 sessions per week. One-way ANOVA and t-test were conducted to determine significant changes within and between groups, respectively. Findings: The results indicated no significant changes between experimental groups after 8 weeks in the body fat (p = 0.08), waist hip ratio (p = 0.55), upper body strength (p = 0.07), systolic (p = 0.28) and diastolic blood pressure (p = 0.15). However, a significant reduction was observed in weight (p = 0.02), waist circumference (p = 0.01), hip circumference (p = 0.017), body mass index (p = 0.03), Vo2max (p = 0.03) and lower body strength (p = 0.001). Conclusion: According to results from this study it can be concluded that elderly women may benefit from advantages of concurrent training accordingly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالرضا کاظمی | a r kazemi


مختار قنبرزاده | m ghanbarzadehنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-135-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات