مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۲۹-۳۸

عنوان فارسی بررسی مهارت های ارتباطی بین فردی سالمندان شهر گناباد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، نیاز مبرم نسبت به شناسایی مشکلات این قشر احساس می شود. از آنجایی که این قشر مشکلات عدیده ای در جامعه دارند که بر روی مهارتهای ارتباطی آنها نیز اثر می گذارد، مطالعه مهارتهای ارتباط بین فردی در سالمندان بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 150 نفر از سالمندان شهر گناباد انتخاب شده و از طریق مصاحبه، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کویین دام تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS-18 و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها: 73/3 درصد افراد شرکت کننده در این پژوهش مرد بودند.میانگین نمره کل مهارتهای ارتباطی واحدهای پژوهش 9/93±51 /114بود. نتایج نشان داد بین نمره کل مهارتهای ارتباطی با هر یک از مهارتها بطور جداگانه، جنس و وضعیت زندگی رابطه معنی داری وجود داشت. بین نمره کل مهارتهای ارتباطی با سن همبستگی معنی دار و معکوس مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه میانگین نمرات مهارتهای ارتباطی سالمندان مورد بررسی در کلیۀ حیطه های ارتباطی متفاوت و در حد خوب بود. با توجه به اهمیت این مهارتها در سنین سالمندی، نیاز به توجه جدی تر در ایجاد شرایط مناسب جهت بهبود این مهارتها احساس می‌شود و بهتر است با برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای مهارتهای ارتباطی در قالب برنامه های سلامت سالمندان نسبت به رفع مشکل و ارتقای این مهارتها اقدام گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، مهارت ارتباطی، ارتباطات بین فردی

عنوان انگلیسی Assessing interpersonal communication skills of elderly in Gonabad city
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: There is an urgent need to identify challenges faced by older adults due to increasing elderly population. One of these challenges is impaired interpersonal communication skills. Therefore, this study aimed to assess interpersonal communication skills of elderly. Materials and Methods: This descriptive-analytical study employed convincing sampling method to collect 150 elderly from Gonabad city. Data were collected using the Interpersonal Communication Skills Questionnaire. SPSS version 18 were used to analyze data by T-Test, Pearson correlation and ANOVA. Findings: The results of this study showed that 73.3 % of participants are men and mean score of communication skills was 114.5 (SD= 9.93). Our findings indicated that total score of communication skills was significantly and positively associated with sub-dimensions of communication skills, sex and living conditions. However, an inverse significant association was reported between communication skills and age. Conclusion: Participants in the presents study showed a good level of communication skills in all domains. Promoting communication skills is of critical importance at old age. Hence, it is recommended to organize educational courses for improving elderly’s communication skills.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Communication Skills, Interpersonal Communication

نویسندگان مقاله مهدی مجدم | m mojadam


مریم عشقی زاده | m eshghizadeh


احمد جوهری نعیمی | a johari naeimiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-134-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات