مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۳۹-۴۹

عنوان فارسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندی شهرستان شاهرود
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: کیفیت زندگی به عنوان هدف نهایی مراقبت از سالمندان در سراهای سالمندی تلقی می شود. با این وجود عقیده بر آنست که ماهیت زندگی در سراهای سالمندی، ساکنین آنرا مستعد داشتن کیفیت زندگی ناامید کننده ای می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندی شهرستان شاهرود در زمستان سال 1393 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن 53 نفر از سالمندان مقیم سرای سالمندی شهرستان شاهرود با روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس انجام گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی 32/10 ± 49/52 و نشان دهنده سطح ضعیفی از کیفیت زندگی بود. بیشترین و کمترین میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده به ترتیب به حیطه های «عملکرد اجتماعی» (45/23 ± 69/80) و «ایفای نقش عاطفی» (23/18 ± 32/29) اختصاص داشت. همچنین نتایج نشان داد بین میانگین نمرات کیفیت زندگی و متغییرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و مدت اقامت در سرای سالمندی تفاوت معنی داری وجود دارد (P˂0/05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که کیفیت زندگی در حیطه های ایفای نقش عاطفی، عملکرد فیزیکی و در کل سلامت عمومی پایین بوده است. لذا انتظار می رود برنامه های اجرایی مناسبی جهت حمایت از سالمندان مذکور انجام پذیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت زندگی، سالمند، سرای سالمندی

عنوان انگلیسی Quality of life among Elderly Living at Nursing Home in Shahroud city
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Improved quality of life is considered as the ultimate goal in the care provided for elderly residing in nursing homes. However, there is a tendency to believe that nature of living in the nursing homes is accompanied with lower quality of life. This study aimed to assess quality of life among elderlies living at nursing home in Shahroud city. Materials and Methods: This cross-sectional study employed census-sampling method to include 53 elderlies living in Shahroud nursing homes. Data were collected using Short Form Quality of Life (SF-36) questionnaire and analyzed by SPSS 18 via independent t-test, ANOVA and Kruskal-Wallis. Findings:The mean score of total QOL was 53.76 (SD=32.10). The highest and lowest quality of life belonged to “social performance” (69.80±45.23) and “Emotional role playing” (32.29±28.13), respectively. In addition, quality of life was significantly (p< 0.05) associated with age, gender, educational level and length of stay in nursing homes. Conclusion: Quality of life among nursing homes residents was low in emotional role-playing, physical performance and general health subscales. Accordingly, designing and implementing appropriate educational and supportive interventions to promote elderly’s QOL are of great importance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Quality of Life, Elderly, Nursing home

نویسندگان مقاله سعید خزایی جلیل | s khazaei jalil


امیرحسین آزمون | a azmoon


محسن عبدالهی | m abdohhali


نیلوفر قمی | n ghomi


مرتضی شمسی زاده | m shamsizadehنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-132-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات