مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۵۰-۶۱

عنوان فارسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن سرای سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: آگاهی در مورد عواملی بر کیفیت زندگی در سنین سالمندی تأثیر می‌ گذارند، همزمان با مسن شدن جمعیت به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اهمیت والایی برخوردار می‌ باشد، چرا که آگاهی بیشتر نسبت به فاکتورهایی که روی کیفیت زندگی افراد سالمند تأثیر می‌ گذارد، می‌ تواند کمک بزرگی در ارتقاء کیفیت زندگی این قشر محسوب گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن سرای سالمندان می­باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، کلیه سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهرستانهای خرمشهر و اهواز (73 سالمند زن) به روش سرشماری انتخاب و در مطالعه شرکت نمودند. ابزار گرد آوری داده‌ها در این پژوهش مشتمل بر دو پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک و پرسشنامه SF-36 بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.13 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 75/52 (S.D=11/39) و دامنه سنی آنها از 60 تا 102 سال بود. بین کیفیت زندگی سالمندان و سطح تحصیلات (P< 0/05)، سن(P=0/03)، وجود بیماری مزمن(P< 0/001) و محل سکونت (P=0/04) رابطه آماری معنی‌دار بود. بین کیفیت زندگی و وضعیت تاهل(P=0/62)، مدت اقامت (P=0/4) و میزان درآمد (P=0/3) اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی ساکنین سرای سالمندان به طور کلی نسبت به سالمندان جامعه از وضعیت نامطلوبتری برخوردار است. بنابراین، پیشنهاد می­شود با مشابه نمودن محیط خانه‌های سالمندی به محیط خانواده افراد تا حد امکان و نیز ترغیب خانواده‌ها و دوستان فرد سالمند به سرکشی منظم به فرد، کیفیت زندگی در خانه سالمندان را ارتقا دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، کیفیت زندگی، خانه سالمندان

عنوان انگلیسی Factors affecting quality of life among elderly living in nursing homes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Understanding factors affect quality of life at old age is considered as an important social issue particularly when population is ageing. Acquiring such information play a vital role in enhancing quality of life among elderly. Therefore, this study aimed to assess factors affecting quality of life in nursing homes-residing elderly people. Materials and Methods: This cross-sectional study included 73 female elderly living in the nursing homes of Khoramshahr and Ahvaz city. Data were collected using two questionnaires including demographic characteristics and the SF-36 questionnaire. Data analysis was done by SPSS 13. Findings: Results from the present study showed that mean age of participants was 52.75 (S.D= 11.39) years old which ranged from 60 to 102 years. There was a significant association between quality of life and education (P< 0.05), age (P=0.03), chronic disease (P< 0.01) and place of residence (P=0.4). However, no significant association was observed between quality of life and marital status (P=0.62), length of stay in nursing home (P=0.4) and income (P=0.3). Conclusion: In general, elderly living in nursing homes reported lower quality of life compared to community-dwelling elderly. Therefore, nursing homes are recommended to create more caring and compassionate environment that is similar to elderly’s own home. In addition, family members and friends are suggested to visit elderly residing in nursing homes on a regular basis in order to improve their quality of life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Quality of life, Nursing home.

نویسندگان مقاله نوراله طاهری | n taheri


مالک فریدونی مقدم | m fereydouni moghaddam


بهمن چراغیان | b cheraghian


نفیسه حکمتی پور | n hekmati pour


حمید حجتی | h hojjatiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-36-6&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات