مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۶۲-۷۸

عنوان فارسی بررسی شیوع و ویژگی های درد مزمن در سالمندان شهر اهواز: یک مطالعه مقطعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: یکی از عمده ترین مشکلات سلامتی در دوران سالمندی دردهای مزمن است، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در بسیاری از سالمندان، این نوع درد به شکل مناسبی بررسی و تسکین نمی یابد. به همین دلیل دسترسی به اطلاعات دقیق و کافی پیرامون وضعیت درد مزمن برای مدیریت مؤثر این نوع درد، ضروری است. بدین جهت، این مطالعه با هدف بررسی شیوع و ویژگی های درد مزمن در سالمندان انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است که در آن 205 سالمند مبتلا به درد مزمن، مورد بررسی قرار گرفتند. شیوه نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای، بوده است که در فاصله زمانی 6 ماه در مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز انجام شده است. میزان درد مزمن با استفاده از نسخه کوتاه شده پرسشنامه درد مک گیل ارزیابی شد. اطلاعات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی نیز توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسی شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و همسانی درونی ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیلی آماری تی مستقل و به کمک نرم افزار SPSS (نسخه 21) انجام شد. یافته‌ها: درد زانو بیشترین محل درد درد (80%) و درد ناحیه شکم (13%) کمترین محل درد در سالمندان بود. 85% آنها در بیش از یک ناحیه درد داشتند و 15% تنها در یک ناحیه از بدن خود احساس درد می کردند. بیشترین رتبه درد عدد شش (32%) و کمترین، عدد دو (1%) بوده است. درد‌های پیچشی(گرفتگی عضلانی) (80%) بیشترین و درد تهوع آور (22%) کمترین نوع درد بوده است. درد ناراحت کننده (33%) بیشترین و درد غیر قابل تحمل (19%) کمترین شدت درد در سالمندان گزارش شد. میانگین درد مزمن در سالمندان 26/03 بوده است به طوری که بیشترین میزان درد، درد بین 20 تا 39 (52%) بود. میانگین درد در زنان، گروه سنی 65 ساله و بالاتر ، افراد مجرد و افراد با تحصیلات زیر دیپلم، بیشتر بود (P< 0/05)، ارتباطی بین متغیرهای مالکیت مسکن و میزان درآمد با میزان درد مشاهده نشد (0/05 P > ). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر بالا بودن شیوع درد مزمن در سالمندان شهر اهواز بوده است. توجه به ویژگی های درد مزمن در سالمندان برای شناسایی گروه های آسیب پذیر و ارائه مراقبت های بهتر، ضروری است. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی جهت مدیریت مؤثر درد مزمن به وسیله محققین، مسئولان و متولیان برنامه ریزی، سودمند باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درد مزمن، شیوع، سالمندی، مطالعه مقطعی

عنوان انگلیسی Prevalence of chronic pain and its characteristics among elderly people in Ahvaz city: a cross sectional study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: One of the major health problems in old age is chronic pain. There are some evidences showing that elderly’s chronic pain is not assessed and relieved adequately. Hence, it is essential to access accurate and sufficient information about chronic pain status to effectively manage the situation. Therefore, this study aimed to assess chronic pain prevalence and its characteristics among elderly. Materials and Methods: This is a cross sectional study conducted among 205 elderly patients with chronic pain using multistage cluster sampling method. Data were collected during a period of 6 months in Ahwaz health care centers. Short version of the McGill Pain Questionnaire was used for chronic pain measurement. The internal consistency was assessed using Cronbach alpha. Data were analyzed using SPSS software (version 21) via Independent sample T test. Findings: Findings from this study showed that the most prevalent chronic pain was knee pain (80%) while, the least one was abdominal pain (13%). Majority of our participants (85%) reported having pain in multiple locations and 15% suffering from pain in a single location. Regarding type of pain, we found that cramping pain (80%) was the most prevalent type and sickening pain (22%) was the least prevalent. In addition, the most intense pain was discomforting pain (33%) and the least one was intolerable pain (19%). Pain was significantly (P < 0.05) higher in women, older than 65 years old, singles and under diploma education. There was no significant (P > 0.05) association between pain and home ownership as well as income. Conclusion: This study revealed that prevalence of chronic pain is high among old people. Attention to chronic pain features among elderly is essential for identifying vulnerable groups and delivering better treatments. The findings of this study can be used by researchers and policy makers to plan effective pain management interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Chronic pain, Prevalence, Aged , Cross sectional study

نویسندگان مقاله منوچهر شیرازی | m shirazi


هومان منوچهری | h manoochehri


منصوره زاغری تفرشی | m zagheri tafreshi


فرید زایری | f zayeri


ویولت علیپور | v alipourنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-142-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات