مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۷۹-۹۰

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای ادراک فاصله سالمندان فعال و غیرفعال
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: ضعف درراه رفتن، اختلالات بینایی و ادراک فاصله از مهم‌ترین عوامل مشکل­ساز در دوران سالمندی می­باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تفاوت ادراک فاصله سالمندان فعال و غیرفعال بود. مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع علی-مقایسه­ای و جامعه آماری سالمندان شهرستان تبریز (دامنه سنی 75 -60) بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 25 نفر سالمند فعال و 25 نفر سالمند غیرفعال انتخاب شدند. از آزمون راه رفتن با چشم‌بسته در مسیر مستقیم به سمت هدف قبلاً مشاهده‌شده، برای سنجش ادراک فاصله و از درصد خطا به‌عنوان شاخص ادراک فاصله استفاده شد. برای بررسی تفاوت ادراک فاصله سالمندان فعال و غیرفعال از آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد طول، زمان راه رفتن و تعداد گام سالمندان فعال نسبت به سالمندان غیرفعال معنادار است (p< 0.05)، به عبارتی طول گام سالمندان فعال بلندتر و تعداد گام و زمان راه رفتن آنان کمتر از سالمندان غیرفعال بود. نتیجه‌گیری: تحقیق حاضر برتری سالمندان فعال نسبت به غیرفعال را نتیجه داد که نشان می­دهد فعال بودن در سالمندان باعث افزایش اعتماد در آنان جهت برداشتن گام‌های کشیده‌تر و طی مسافت در مدت‌زمان کمتر می­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ادراک فاصله، سالمندان، راه رفتن

عنوان انگلیسی A comparison of distance perception in active and inactive elderly with an emphasis on physical activity
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Walking difficulty, visual impairment and distance perception disorders are the most important problems in old age. The purpose of this study was to compare distance perception in active and inactive elderly with an emphasis on physical activity. Materials and Methods: This causal-comparative study was conducted among elderly men in the city of Tabriz. Random sampling method was used to recruit 25 active and 25 inactive elderly into this study. Distance perception was measured by direct observation of elderly walking with closed eyes in a straight line towards pre-specified target and percentage of error was used as the indicator of distance perception. Data were analyzed using SPSS via independent sample t-test. Findings: The results of this study showed that active elderly had significantly (p< 0.05) longer step length, lower number of steps and shorter walking time compared to inactive elderly. Conclusions: Findings from the present study confirmed superiority of active lifestyle in terms of physical activity. These results show that physical activity increases the confidence in elderly to take longer steps and walk a distance in shorter time.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Distance Perception, elderlies, walking

نویسندگان مقاله مهتا اسکندرنژاد | m eskandarnejad


صدیقه تقی زاده | s taghizadehنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-139-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات