مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۹۱-۱۰۳

عنوان فارسی بررسی وضعیت سالمندآزاری در سالمندان تحت پوشش برنامه Day Care
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندآزاری که به عنوان یک آسیب در حوزه سلامت مطرح است، با توجه به رشد جمعیت سالمندان در آینده­ای نزدیک به مسئله ­­ی جامعه ­ای تبدیل خواهد شد. هدف این پژوهش آگاهی از ابعاد و میزان سوء رفتار نسبت به سالمندان است. مواد و روش ها: این پژوهش به روش مقطعی می­ باشد و جامعه آماری کلیه زنان و مردان سالمند مراجعه کننده به بخش مراقبت روزانه مرکز توانبخشی سالمندان محمدشهر است. تمامی سالمندان که 65 نفربودند بر اساس پرسشنامه استاندارد سالمندآزاری مورد سوال قرار گرفتند و داده­ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: آمارها وجود سالمندآزاری را در میان گروه مورد مطالعه نشان می دهد. بیشترین میزان سالمندآزاری به ترتیب شامل بعد روانی، مالی و غفلت و کمترین آن بعد جسمی بود. این پژوهش نشان می دهد که سالمندان زن و مجرد بیشتر در معرض سوءرفتار قرار دارند. همچنین هرچه سن سالمندان افزایش یابد، میزان خشونت اعمال شده نسبت به آنان بیشتر است P < 0.05)) . نتیجه گیری: سالمندآزاری در خانواده ها وجود دارد ولی بنا به دلایل فرهنگی از نظرها پنهان مانده است. به دلیل نبود مراکزی جهت رسیدگی به موارد سالمندآزاری، گزارش رسمی از میزان آن در کشور در دست نیست. مراکز درمانی و توانبخشی از جمله مکانهایی هستند که می توان انواع و میزان سوءرفتار احتمالی را تشخیص داد. همچنین پیشگیری در سطوح سه گانه توسط حرفه های یاورانه (پرستاری، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، پزشکی و.. ) مورد نیاز است و مددکاری اجتماعی باتوجه به رویکرد عمومی و میان رشته ای آن، نقش تأثیر گذاری در انواع مداخلات تیم توانبخشی سالمندان دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of Elder Abuse in adult Day Care centers
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Elder abuse is an important health problem that is becoming a major social issue in the near future due to increase number of older population. The purpose of this study was to assess elder abuse and its dimensions in day care centers. Materials and Methods:This cross sectional study was conducted among elderly utilizing day care services in rehabilitation institute of Mohhamad Shahr city. The elder abuse questionnaire was used to collect data from 65 seniors and data were analyzed by descriptive and inferential statistics. Findings: Findings from this study confirmed existence of elder abuse in seniors utilizing day care services. The most prevalent type of elder abuse attributed to mental abuse followed by financial abuse, neglect and lastly physical abuse. Our findings revealed that single elderly women are more vulnerable to abuse. Additionally, we found that the likelihood of becoming a victim of elder abuse increases with age (P< 0.05). Conclusion: Elder abuse exists in the society but victims are often hidden because of cultural reasons. There is no official statistics on magnitude of the elder abuse due to lack of formal institutes to disseminate such information. Rehabilitation centers are places where different types and extent of possible abuse can be recognized. Caring professions such as nursing, social work, psychology and medicine can implement three level of prevention. Furthermore, interdisciplinary interaction of such professions plays an effective role on interventions of elderly rehabilitation team.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرضیه عصمت ساعتلو | m esmat saatlou


فاطمه حسینی | f hossaini


زهرا ساکنی | z sakeniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-131-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات