مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۹-۲۳

عنوان فارسی ارزیابی مصرف انرژی معادل متابولیک بر اساس الگوی فعالیت جسمانی هفتگی سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: فعالیت جسمانی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سلامت در دوران سالمندی است. بر اساس نوع فعالیت‌ها در میزان مصرف انرژی فعالیتی تفاوت وجود دارد. مطالعه‌ی حاضر باهدف ارزیابی مصرف انرژی معادل متابولیک بر اساس الگوی فعالیت جسمانی هفتگی در سالمندان کاشان انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش 400 سالمند بالای 60 سال تحت پوشش پایگاه‌های بهداشتی شهر کاشان بود. شرکت‌کنندگان با استفاده از پرسشنامه‌ی تعیین سطح انرژی مصرفی فعالیت جسمانی سالمندان ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16، آمار توصیفی و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، کروسکال والیس و رگرسیون رتبه‌ای در سطح معنی‌داری 0/05>p تجزیه‌ و تحلیل شدند. یافته ‌ها: نتایج نشان داد متوسط انرژی مصرفی در فعالیت جسمانی سالمندان شهر کاشان 21/ 326 ±364/84برحسب معادل متابولیک در هفته بود (22/2=IQR). بیشتر سالمندان (79/2 درصد) ازلحاظ مصرف انرژی فعالیتی در سطح مصرف کم بودند. اکثریت جامعه پژوهش (87/2 درصد) سطح فعالیت جسمانی سبک داشتند. نتایج اختلاف معناداری بین متوسط مصرف انرژی فعالیتی با سطح فعالیت جسمانی (0/000=P) و سطوح مصرف انرژی فعالیتی (0/000=P) نشان داد. بیشترین پیش‌بینی کننده مؤثر در وضعیت مصرف انرژی در فعالیت جسمانی سالمندان شهر کاشان بر اساس نتایج رگرسیون رتبه‌ای فعالیت‌های مرتبط با پیاده‌روی (0/00=p)، فعالیت‌های شخصی (0/00=p)، امور خانه‌داری (0/00=p)، فعالیت‌های مربوط به اوقات فراغت (0/00=p) و فعالیت‌های نشسته (0/00=p) بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد سالمندان مورد بررسی از لحاظ مصرف انرژی در سطح مصرف کم انرژی بودند و سطح فعالیت جسمانی در آن‌ها پایین بود. می توان با طراحی اتاق‌های ورزش در کلیه پایگاه‌های بهداشتی و درمانی و آموزش کارکنان دست‌اندرکار در زمینه فعالیت‌های جسمانی سالمندان، جهت رسیدن به سطح مطلوب فعالیت در سالمندان فوق گام برداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، فعالیت جسمانی، انرژی مصرفی

عنوان انگلیسی Evaluation energy expenditure metabolic equivalent based on the physical activity pattern of weekly in elderly Kashan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Physical activity is an important component of health at old age and energy expenditure vary according to level of physical activity. The current study aimed to assess physical activity-related energy expenditure and metabolic equivalent of elderly in Kashan, Iran. Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted among 400 elderly (aged more than 60 years old) attending to health care centers of Kashan. The sampling method in this study was multiple-stage cluster sampling. International Physical Activity Questionnaire was used to calculate physical activity and the metabolic equivalent. Data analyzed using SPSS version 16 by employing variety of tests including descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallis test and regression. The significance level for all the tests were considered p< 0.05. Findings: The results of this study indicated that average metabolic expenditure of elderly was 364.84 ±326.21 (IQR=222). Majority of elderly (%79.2) placed in low energy expenditure category and mainly (%87.2) had low levels of physical activity. Our findings showed a significant relationship between the average energy expenditure with physical activity level (p=0.001). According to the results of regression analysis, walking (p=0.001), personal affairs (p=0.001), housekeeping Affairs (p=0.001), activities related to leisure time (p=0.001) and sedentary activities (p=0.001) were significant predictors of energy expenditure among elderly. Conclusion: The results of current study showed that elderly had low level of energy expenditure and physical activity. Thereby, it is recommended to provide opportunities for physical activity at health-care centers and educate staffs for motivating elderly to have an active life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aging, Physical activity, Energy expenditure

نویسندگان مقاله علی صدرالهی | a sadrollahi


زهرا خلیلی | z khalili


معصومه حسینیان | m hosseinian


نگین مسعودی علوی | n masoudi alaviنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-100-5&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات