مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۲۴-۳۵

عنوان فارسی رابطه حمایت اجتماعی و شوخ طبعی با امید به زندگی در سالمندان شهر یزد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در جمعیت رو به افزایش سالمندان در ایران، پژوهش دربارۀ مسائل و مشکلات مرتبط با سالمندی به منظور ارتقای کیفیت زندگی این قشر از جمعیت، دارای جایگاه اساسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و شوخ‌طبعی با امید به زندگی در سالمندان شهر یزد بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری این تحقیق سالمندان ساکن در شهر یزد بوده است. نمونه‌ای به حجم 100 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیر­های پژوهش از پرسشنامۀ حمایت اجتماعی فیلیپس، پرسشنامۀ چندبعدی حس شوخ‌طبعی تورسون و پاول و پرسشنامۀ امیدواری اشنایدر استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی ­پیرسون، رگرسیون و آزمونt مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو متغیر حمایت اجتماعی و امید به زندگی و همچنین بین دو متغیر شوخ طبعی و امید به زندگی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود که شوخ طبعی و حمایت اجتماعی توان پیش‌بینی امید به زندگی سالمندان را دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بین زنان و مردان مشارکت‌کننده در پژوهش حاضر از لحاظ شوخ‌طبعی و امید به زندگی تفاوت معنادار است به این صورت که شوخ‌طبعی مردان بالاتر از زنان و امید به زندگی زنان بالاتر از مردان می­باشد. اما در رابطه با حمایت اجتماعی بین دو جنس تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه به نتیجه تحقیق حاضر افزایش حس شوخ‌طبعی و برقراری حمایت اجتماعی می‌تواند به ارتقاء امید به زندگی سالمندان منتهی شده، نهایتاً کیفیت زندگی مناسبی را برای آن‌ها فراهم آورد. با توجه به اهمیت سلامت سالمندان پیشنهاد می‌شود که پژوهش‌های گسترده ­تر و متفاوت­ تری در زمینه سالمندان صورت گیرد و همچنین طراحی برنامه هایی که به تفریحات سالمندان می پردازد از برنامه ­های اصلی خانواده و دولت باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، حمایت اجتماعی، شوخ‌طبعی، امید به زندگی

عنوان انگلیسی The relationship between social support and sense of humor on life expectancy in the elderly Yazd
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Growing number of old population in Iran highlights the importance of research on elderly-related issues to increase their quality of life. The aim of this study was to assess potential relationship between social support and sense of humor with life expectancy of elderly in Yazd city. Materials & Methods: This descriptive study employed convenience sampling method to include 100 elderly residing in the Yazd city. Data were collected using three questionnaires including; Philips social support, Thorson & Powel Multidimensional sense of humor scale and Snyder’s life expectancy questionnaire. Descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, Regression and T-test were used to analyze the data. Findings: Results of the current study showed a significance relationship between life expectancy and social support as well as sense of humor. Findings from the Regression analysis indicated that social support and sense of humor can predict life expectancy of elderly. In addition, gender-specific analysis in the present study revealed that men had higher sense of humor while, women had higher life expectancy. However, there was no significant difference in terms of social support between men and women. Conclusion: This study showed that sense of human and social support is associated with increased life expectancy among elderly. With regards to the importance of elderly population in Iran, scholars are encouraged to conduct more research dealing with the elderly-related issues. Moreover, old population as a part of society needs to receive further support from government and individuals. Keywords: Life expectancy; Sense of humor; Social support; Elderly
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Life expectancy, Sense of humor, Social support, Elderly

نویسندگان مقاله کاظم برزگر بفرویی | k barzegar bafrooei


مرضیه اهالی آباده | m ahali abadeh


سمیه محمدی قلعه تکی | s mohamadi ghaletakyنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-115-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات