مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۳۶-۴۸

عنوان فارسی تعیین اعتبار و پایایی شاخص راه رفتن پویا در زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: تعادل به عنوان شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی شاخص راه رفتن پویا در زنان سالمند انجام شد. مواد و روش­: پژوهش روش شناسی حاضر با 80 آزمودنی سالمند از بین کلیه­ ی سالمندان شهر دهدشت در دامنه سنی 60سال به بالا انجام شد. آزمودنی ­ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده­ ها با استفاده از آزمون های تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آلفای کرونباخ و یو من ـ ویتنی ارزیابی شدند. یافته ­ها: نتایج تحقیق نشان داد که نسخه فارسی شاخص راه رفتن پویا در سالمندان از یک عامل تشکیل شده است. ارزش ویژه­ ی این عامل برابر با 6/901 بود که 86/262 درصد واریانس را پیش­ بینی می­ کند. میزان آلفای کرونباخ در آزمون 0/89 محاسبه شد. پایایی بین ارزیاب ­ها نشان می­ دهد که همبستگی بین نمره های دو بار جمع ­آوری شده توسط دو آزمونگر، بالا و معنی­ دار بود(0/714=r و 0/0001>p). همچنین همبستگی آزمون مجدد، بالا و معنی­ دار بود(0/876=r و 00/0001>p). نتیجه­ گیری:نتایج تحقیق نشان داد نسخه فارسی شاخص راه رفتن پویا در زنان سالمند نیز در حد قابل قبولی هماهنگ با نسخه انگلیسی آن بوده و می توان از آن در محیط های بالینی، درمانی و پژوهشی، برای شناسایی سالمندان در خطر زمین خوردن استفاده کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پایایی، روایی، راه رفتن پویا، سالمند

عنوان انگلیسی Dynamic Gait Index in older womenWith and withouta history offalling
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Balance is an index to determine level of elderly independency in their daily activities.The present study, aimed to determine validity and reliability of "dynamic gaiting index (DGI)" in old women. Materials and Methods: This study was conducted among 80 elderly aged more than 60 years old in Dehdasht city. The data were analyzed using Exploratory Factor Analysis with Prinicpal Component Analysis (PCA) and Varimax rotation, Spearman’s correlation coefficient, Cronbach’s Alpha, and U-Man-Withney test. Findings: The results indicated that Persian version of DGI is a uni-dimensional construct with factor loading of 0.69. Our findings revealed that these eight items explains 86.26 % of variability in DGI and the Cronbach’s Alpha was 0.89. In addition, Inter-rater reliability shows that the correlation between two raters, was significant and high (p< 0/0001, r=0.714). Likewise, the test-retest correlation, was significant and high (p< 0.0001, r=0.876). Conclusion: This study showed that Persian version of dynamic gait index is consistent with the original English version. Therefore, the dynamic gait index can be used in clinical, therapeutic and research settings to identify senior women who are at risk of falls.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله reliability, validity, Dynamic Gait Index, older people

نویسندگان مقاله مرتضی عبدیانی | m abdiani


مسعود گلپایگانی | m golpayegani


داریوش خواجوی | d khajavi


معصومه عبدیانی | m abdiani


نسرین رضوان جو | n rezvanjooنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-121-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات