مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۴۹-۵۹

عنوان فارسی بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر زنجان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا مشکلات بیماران به طور بنیادی مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدید نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بستری در بیمارستان های حضرت ولیعصر (عج) و دکتر بهشتی شهر زنجان را مورد بررسی قرار داده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 74 بیمار در دو مرکز همودیالیز شهرستان زنجان انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری طی سه ماه صورت گرفت. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران کلیوی (KDQOL) ، که از دو قسمت سوالات مربوط به فرم کوتاه کیفیت زندگی (sf36) و سوالات مربوط به عوامل مرتبط با بیماری کلیوی تشکیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 8/1 درصد کیفیت زندگی خوب، 70/2 درصد کیفیت زندگی متوسط و 21/217 درصد کیفیت زندگی ضعیف داشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی نمونه های مورد پژوهش 44/4 بود. بیشترین میانگین نمره کیفیت زندگی نمونه های پژوهش در ابعاد نه گانه مربوط به درد با نمره 57/6 درصد و کمترین میانگین نمره کیفیت زندگی مربوط به مشکلات سلامت جسمانی با نمره 18/5 بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند اطلاعات با ارزشی در اختیار مسئولین و متخصصین گروه علوم پزشکی قرار دهد، تا در جهت افزایش کیفیت زندگی این بیماران از طریق تقویت و حمایت در ابعادی که مشکل وجود دارد برنامه ریزی های مناسبی انجام دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز، کیفیت زندگی

عنوان انگلیسی Study Quality of life and related factors in hemodialysis patients referred to teaching hospitals in Zanjan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Assessing patients’ quality of life enables researchers to focus on key problems and apply the best treatment approaches. This study aimed to assess quality of life at hemodialysis patients hospitalized in HazratVali-Asr and Dr Beheshti hospitals in Zanjan city. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among 74 hemodialysis patients hospitalized in two centers of Zanjan city. Data were collected during three months using standardized quality of life questionnaire for patients with renal failure (KDQOL). This questionnaire composes of two parts including; questions related to quality of life short form(sf36) and questions related to factors associated with renal disease. Findings: The results of this study showed that 8.1 percent of patients had poor quality of life, 70.2 percent had relatively good quality of life and 20.2 percent had a good quality of life. The highest score in the nine dimensions of quality of life belong to pain score (57.6%) and the lowest mean score attributed to physical health problems. Conclusion: The results of this study provide valuable information for professionals and policy makers to enhance patients’ quality of life by strengthening and supporting policies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Chronic renal failure, dialysis, quality of life

نویسندگان مقاله وحید معینی | v moeini


پروین شیری | p shiri


مینا اخلاقی | m akhlaghiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-119-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات