مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۶۰-۶۹

عنوان فارسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد سوگوار
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: تجربه ی سوگ یک پدیده شایع در سالمندان است. از دست دادن دوستان و همسالان از یک سو و پدیده ی پیری و نزدیک شدن به سال های پایانی زندگی، موجب افزایش برانگیختگی ذهنی و اضطراب سالمندان نسبت به پدیده ی مرگ می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر گروه درمانی شناختی -رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد سوگوار انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی وطرح پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش سالمندان دارای تجربه­ ی سوگ در یکی از مراکز سرای سالمندان شهر اردبیل در سال 1393بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30سالمند دارای تجربه ی سوگ انتخاب شدند. از پرسشنامه ­ی اضطراب ­مرگ تمپلر (DAS) به عنوان پیش آزمون- پس آزمون در این پژوهش استفاده شد و مداخله شناختی رفتاری بصورت گروهی در 8جلسه­ ی 90 دقیقه ای روی آنها اجراء شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که درمان شناختی، - رفتاری گروهی بر اضطراب مرگ سالمندان موثر بوده است و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشته است(0/001>p ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، گروه درمانی شناختی رفتاری از طریق کمک به سالمندان در پذیرش مرگ، موجب کاهش اضطراب مرگ سالمندان می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گروه درمانی شناختی رفتاری، اضطراب مرگ، سالمندان سوگوار.

عنوان انگلیسی Effectiveness of GroupCognitive-Behavioral Therapy on Death Anxiety among the Breavement Elderly‌‌Man
چکیده انگلیسی مقاله Introductionand purpose: The mourning experience is a common phenomenon among elderly. Losing friends and peers along with senility and proximity to death intensify anxiety of death. The aim of present study was to assess the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on death anxiety among the breavement elderly man. Materials and Methods: The current study is a quasi experimental research using posttest-pretest with control group. We used convinience sampling method to include 30 elderly residing at a nursing homes in Ardebil City. Templer Death anxiety questionnaire (DAS) was administrated in both pretest and posttest. The cognitive-behavioral intervention was implimented during eight sessions and each session takes about 90 minutes. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). Findings: Our findings indicated that groupcognitive-behavioral therapy significantluy reduced death anxiety of elderly (p< 0.001). Conclusion: According to the results of this research, group cognitive-behavioral therapy lreduces death anxiety of elderly via helping them to accept death.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسین قمری کیوی | h ghamari kivi


عادل زاهد بابلان | a zahed bablan


داود فتحی | d fathiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-117-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات