مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۷۰-۸۱

عنوان فارسی بررسی خود ارزیابی سلامت میان سالمندان ساکن شهر یاسوج در سال ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : سلامت درک شده راهی است برای بررسی وضعیت سلامت افراد که نیمرخ نسبتاً کاملی در حیطه­ های بیولوژیکی، ذهنی، عملکردی و معنوی از سلامت فرد را مشخص می کند. هدف از این تحقیق بررسی خود ارزیابی سلامت میان سالمندان ساکن در شهر یاسوج است. مواد و روش­ها: جامعه آماری این تحقیق را افراد سالمند بالای 65 سال ساکن شهر یاسوج تشکیل داده است. برای گردآوری داده­ ها تعداد 360 نفر از سالمندان در شهر یاسوج به شیوه نمونه­ گیری خوشه­ ای تصادفی انتخاب شدند. روش پیمایش به عنوان روش مورد نظر این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ­ها از طریق نرم افزار کامپیوتری SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و رگرسیون انجام پذیرفت. یافته ­ها: میانگین چهار بعد سلامت سالمندان مورد پژوهش 72/35 ± 13/65 بود و 64/2 درصد آنها وضعیت سلامت ادراک شده خود را در حد متوسط ارزیابی نمودند. میانگین نمرات سلامت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب 4/86 ±14/72 ، 5/61 ±18/94 ،0/5 ± 20/02 ، 3/96 ±18/66 بود. متغیر­های جمعیتی مانند سن، تحصیلات، طبقه اقتصادی-اجتماعی، سابقه بیماری با خودارزیابی سلامت سالمندان رابطه معنی­ داری داشتند. همچنین متغیرهای فرهنگی و اجتماعی مانند رفتارهای سلامت، حمایت اجتماعی، عزت نفس با خودارزیابی سلامت رابطه معنی­ داری داشتند. آماره ضریب تعیین 2R نیز نشان می­ دهد که 27 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی)خودارزیابی سلامت( توسط چهار متغیر مستقل شامل عزت نفس، سابقه بیماری، رفتار سلامت و تحصیلات هستند تبیین می ­شود. نتیجه ­گیری: اینکه فرد نسبت به خود چه احساسی داشته باشد و برای خود چه میزان ارزش و اهمیت بداند، می­تواند بر خودارزیابی سلامت تاثیر بگذارد این مطالعه نشان داد، وضعیت سلامت سالمندان شهر یاسوج در حد متوسط بوده و از عوامل فرهنگی- اجتماعی تاثیر می ­پذیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Study of Self-Assessed Health among the Elderly of Yasuj city, Iran, 2015
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Perceived health status is an effective approach in evaluating health status that reflects biological, mental, and spiritual aspect of health. The aim of this study was to investigate perceived health status among elderly of Yasuj city. Materials & Methods: This survey was carried out among 360 elderly living in Yasuj. We used cluster sampling method to collect data. Winfield & Tuckerman Perceived health status questionnaire were used to collect data. This questionnaire measure four dimensions of health including physical health, psychological distress, social function and depression. Data were analyzed using SPSS software by employing descriptive statistics, independent t- test and Regression analysis. Findings: Mean score of the global perceived health status was 13.65 ± 72.35 in which 64.2% of elderly reported moderate level of perceived health status. Mean scores of the four dimenisons of health were 14.72 ± 4.86, 18.94 ±5.61, 20.02 ±5, 18.66 ±3.96 for physical health, anxiety, social function and depression, respectively. Perceived health status significantly associated with demographic variables such as age, education, socio-economic class, disease, cultural and social values such as health behaviors, social support and self-esteem. However, there was no significant relationship between gender and perceived health status. The results of regression analysis showed that 27% of perceived health status variability is explained by the four variables of self - esteem, patient history, health behavior and education. Conclusion: The results of this study revealed moderate level of health status among elderly living in Yasuj city. In addition, health status of elderly can be affected by cultural- and social factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مجید موحد مجد | m movahedmajd


صدیقه جهانبازیان | s jahanbazianنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-128-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات