مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۸۲-۹۴

عنوان فارسی اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن آسایشگاه در بندرعباس
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پیرشدن جمعیت و سالمندی موجب مطرح شدن مسائل مربوط به این دوره از زندگی می گردد. عوارض روانشناختی متعددی سالمندان را درگیر می کند و سلامت روانی آنان را تحت تاثیر قرار دهد، اما هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون زندگی انسان به ویژه تأمین و ارتقای سلامت روانی و کیفیت زندگی ایفاء می کند. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی سالمندان بود. مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهرستان بندرعباس بود(N=124)، در یک طرح نیمه تجربی، 50 شرکت کننده به صورت در دسترس از سالمندان ساکن در آسایشگاه لقمان حکیم شهرستان بندرعباس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ارزیابی روانی از طریق پرسشنامه های کیفیت زندگی SF-12 و بهزیستی روان شناختی (RPWB ) انجام شد، شاخص‌های کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در سه مقطع زمانی قبل از جلسات مداخله، بعد از آخرین جلسه مداخله(15جلسه در دو ماه) و پیگیری دو ماه بعد از آن گردآوری شده و به کمک آماره‌های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری طرح اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD آنالیز شدند. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که شاخص های کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی پس از مداخله آموزش هوش معنوی در پس آزمون و پیگیری به صورت معناداری بهبود یافتند(0001/P< 0)، همچنین دو گروه در وضعیت متغیر های کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی تفاوت معناداری نشان دادند(0001/P< 0). نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی سالمندان تاثیر داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوش معنوی، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، سالمندان

عنوان انگلیسی Impresment Spiritual Intelligence on the Quality of life and Psychological well Being Among the Elderly Living Nursing home in Bandar Abbas
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging population is accompanied with several elderly-related issues such as psychological disorders which influence their mental health status. Spiritual intelligence is the foundation of individual beliefs that performs fundamental role in various fields of human life especially in promoting mental health and quality of life. The purpose of this research was to assess effect of spiritual intelligence on quality of life and psychological well being among elderly residing at nursing homes. Materials & Methods: This quasi-experiment study was conducted among 50 elderly residing at a nursing home in Bandar Abbas city (N:124). Participants were categorized in two groups of intervention and control using convenience-sampling method. Data were collected by two questionnaires including quality of life (SF-12) questionnaire and psychological well-being (RPWB). The intervention group received 15 educational sessions on spiritual intelligence which last for two months. Questionnaires were administrated prior to intervention, at the last session of intervention and two months after intervention. Data were analyzed using repeated measurement analysis and Post hoc test. Findings: Our results showed that level of quality of life and psychological well-being was significantly different (P< 0.0001) between interventions and controls. In addition, we found that quality of life and psychological well-being significantly improved after intervention (P< 0.0001). Conclusion: According to the findings from this study, intervention on spiritual intelligence effectively enhances quality of life and psychological well-being of Elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیده نرجس زمانی | sn zamani


سید عبدالمجید بحرینیان | sa bahrainian


سحر اشرفی | s ashrafi


شیرین مقتدری | sh moqtaderiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-125-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات