مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۹۵-۱۰۶

عنوان فارسی بررسی سلامت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهر آذرشهر)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پیری یا سالمندی به عنوان آخرین دوره زندگی انسان همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی و زیست شناسی بوده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی سالمندان شهر آذرشهر می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی توصیفی است که با مشارکت 312 نفر از سالمندان 65 سال و بیشتر شهر آذر شهر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز می باشد. این پرسشنامه استاندارد دارای 23 سوال با طیف 4 درجه ای لیکرت جهت سنجش سلامت اجتماعی می باشد. طیف مورد استفاده از «همیشه» تا «هرگز» تنظیم شده است. همچنین برای ارزیابی میزان برخورداری سالمندان از حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی با آزمونهای آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد. یافته ها: 56/5 درصد پاسخگویان از سلامت اجتماعی برخوردار و 43/5درصد نیز دارای سلامت اجتماعی در حد کمی بودند. بین سن (p=0.022 )، حمایت اجتماعی (p=0.002 ) ، پایگاه اقتصادی ، اجتماعی (p< 0.001 ) و سلامت اجتماعی افراد مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود داشت در حالی که جنسیت ( p=0.28) و وضع تاهل افراد (p=0.67 ) رابطه معنی داری با سلامت اجتماعی آن‌ها نشان نداد. نتیجه گیری: سلامت اجتماعی سالمندانی که از حمایت اجتماعی زیادی برخوردار بودند، بیش از سایر سالمندان است و سالمندان دارای پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالا از سلامت بیشتری نسبت به سایر سالمندان برخوردار بودند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت اجتماعی، سالمندی، مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی

عنوان انگلیسی Investigating the Elders’ Social Health and Its Related Factors: a Case Study of Azarshahr City
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Scholars in the field of humanities and biology consider elderly as the last period of human life. The main purpose of this study was to investigate factors related to the elderly social health in Azarshahr city. Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted among 312 elderly aged more than 65 years old residing in Azarshahr city. Participants were recruited using stratified random sampling method. We collected data using using Keyes's Social well-being Questionnaire consisted of 23 questions (4-points Likert type) with answers ranging from “Always” to “Never”. Furthermore, degree of social support was measured using Sarason’s Social Support Questionnaire. Independent sample t-test and ANOVA were used to analysis data using SPSS software. Findings: Findings from this study showed that 56.5% of respondents had acceptable level of social health while, 43.5% had low level of social health. There were significant relationships between elderly social health and age (p< 0.05), social support (p< 0.01) and socio-economic status (p< 0.001). However, there was no significant relationship between social health and gender (p=0.28) as well as marital status (p=0.67). Conclusion: Our findings showed that social health did not differ across gender and marital status. Nevertheless, social health status deteriorates by advancement of age and decreased level of social support. Therefore, elderly who receive higher level of social support are healthier. Finally, the results of current study revealed that elderly with high socio-economic status have better social health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی سیف زاده | a seyfzadehنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-123-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات