مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۹-۲۰

عنوان فارسی بررسی تاثیر ماساژ پشت بر کیفیت خواب سالمندان مقیم سرای سالمندان -این مقاله به دلیل رعایت نکردن اخلاق پژوهشی و با نظر مدیر مسوول فصلنامه و هیئت تحریریه از این شماره حذف گردید.
چکیده فارسی مقاله این مقاله به دلیل رعایت نکردن اخلاق پژوهشی و با نظر مدیر مسوول فصلنامه و هیئت تحریریه از این شماره حذف گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت خواب، سالمند، ماساژ پشت، سرای سالمندان

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله این مقاله به دلیل رعایت نکردن اخلاق پژوهشی و با نظر مدیر مسوول فصلنامه و هیئت تحریریه از این شماره حذف گردید.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Quality of Sleep , Elderly , Massage Therapy , Nursing homes

نویسندگان مقاله جمال عاشوری | j ashooriنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-97-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات