مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۲۱-۳۳

عنوان فارسی ارتباط صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی ها و همچنین آسیب پذیر بودن باید مورد توجه و حمایت های لازم قرار بگیرند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی و منبع کنترل با رضایت زناشویی زنان سالمند انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان سالمند شهر پیشوا در سال 1392 بودند که از میان آنان 130 سالمند با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. همه آنان پرسشنامه های صفات شخصیت، جهت گیری مذهبی، منبع کنترل و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد میان برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، جهت گیری مذهبی درونی و منبع کنترل درونی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه مثبت و معنادار و میان روان رنجورخویی با رضایت زناشویی زنان سالمند رابطه منفی و معنادار وجود داشت. در یک مدل پیش بین صرفاً وظیفه شناسی، جهت گیری مذهبی درونی، و روان رنجورخویی توانستند 39 درصد رضایت زناشویی زنان سالمند را پیش بینی کنند. سهم وظیفه شناسی بیش از سایر متغیرها بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش وظیفه شناسی، جهت گیری مذهبی درونی و روان رنجورخویی مهمترین پیش بینی کننده های رضایت زناشویی زنان سالمند بودند. بنابراین برنامه ریزان، درمانگران و مشاوران باید به نشانه های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه هایی را برای بهبود رضایت زناشویی زنان سالمند طراحی کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The relationship between personality traits, religiosity orientation and locus of control and marital satisfaction of elder women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Elderly should be supported in some particular aspects of this stage because aging make the eldelry vulnerable and decrease their abilities. This study aime to investigate the relationship between personality traits, religious orientation as well as locus of control and marital satisfaction of older women. Materials and Methods: This descriptive-analytical study conducted among elder women at the City of Pishva in 2013. Cluster sampling method were used to recruit 130 elderly. Data were collected using several questionnaires including NEO Personality Inventory (NEO P), Religious Orientation Scale (ROS), Rotter's Locus of Control Scale and Marital Satisfaction Scale. Data were analyzed by Pearson correlation and stepwise regression using SPSS-19. Findings: Our findings showed a positive and significant relationship between extroversion, agreeableness, conscientiousness, intrinsic religious orientation and internal locus of control and marital satisfaction. Additionaly, we found a negative and significant relationship between neuroticism and marital satisfaction of elders women. The results of stepwise regression showed that conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism significantly predicte marital satisfaction. This model shows that 39 percent of the variance in mairtal staisfaction can be explained by conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism. Conscientiousness was shown to be the strongest predictor of matital satisfaction in elder women. Conclusion: According to the results of this study, conscientiousness, intrinsic religious orientation and neuroticism were the most important predictors of marital satisfaction among elder women. Therefore, policymakers, therapists and counselors should pay more attention to symptoms of the mentioned variables and accordingly develop interventional programs to promote marital satisfaction of eldelr women.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جمال عاشوری | j ashooriنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-93-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات