مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۳۴-۴۶

عنوان فارسی مقایسه کیفیت زندگی ،حمایت اجتماعی و افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان و مقیم در منزل
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پیرشدن فرایندی است که همه افراد آن را تجربه می کنند. به علاوه سالمندانی که درخانه سالمندان زندگی می کنند در مقایسه باآنهایی که در منزل زندگی می کنند، استرسها و افسردگیهای بسیاری را تحمل کرده که کیفیت زندگی شان را تغییر می دهد. دراین بین، حمایت اجتماعی می تواند کیفیت زندگیشان را افزایش دهد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی و افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان و مقیم درمنزل بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس در سرای سالمندان و خوشه‌ای در منزل، 108 سالمند شامل 54 نفر مقیم در منزل و 54 نفر مقیم سرای سالمندان واجد شرایط استان گیلان در سال95-1394 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استانداردکیفیت زندگی (Short form 12=SF-12)، حمایت اجتماعی وکس، و افسردگی بک بود. داده ها از طریق روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد، سالمندان ساکن در منزل نسبت به سالمندان مقیم در خانه سالمندان ، از کیفیت زندگی (f=288/358, p< 0/01) و حمایت اجتماعی (f=158/589, p< 0/01) بالاتر و سطح افسردگی پایین تری (f=262/745, p< 0/01) برخوردار بودند. نتیجه گیری: مطابق نتایج بررسی حاضر بهتر است که سالمندان تا آخرین روزها، درکانون خانواده باشند، چراکه قادر به پویا بودن، توانایی مراقبت از فرزندان، رابطه با مردم و حمایت توسط خانواده می شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، افسردگی، سالمند.

عنوان انگلیسی Comparing quality of life, social support and depression among elderly living at home and nursing home residents
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging is a natural and inevitable process that every human being go thorugh. Elderly residing at nursing homes experience more stress and depression that eventually affect their quality of life compared to elderly living in their own home. Meanwhile, social support can promote elderly’s quality of life. Therefore, the aim of the present study was to compare quality of life, social support and depression among old people living in their own home and nursing home residents. Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted in Gilan, north of Iran, 2014 to 2015. Participants in this study were collected using convenience sampling method and composed of 108 individuals (equal numbers of elderly living in their own home and nursing home residents). Data were collected using three questionnaires including SF-12 Quality of Life, Voux Social Support Inventory and Beck Depression Inventory. Data were analyzed using multiple analysis of variance (MANOVA.( Finding: Results of the present study revealed that elderly living in their own home had better quality of life (F= 288.358, p< 0.01), higher social support (F= 185.589, p< 0.01) and lower Depression (X= 302.266, p< 0.001) in comparison to elderly residing in nursing home. Conclusion: According to the results of the current study, it is better to accommodate elderly in their own home till last day of their life. This is due to the fact that old people are more dynamic in their own home, would be able to take care of children, maintaine their relationships and receive support from family members.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Quality of Life, Social Support , Depression , Elderly

نویسندگان مقاله سید حکیمه صفوی | sh safaviنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-75-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات