مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۵۵-۷۲

عنوان فارسی اثر بخشی شعر درمانی گروهی بر افسردگی ومعنا جویی سالمندان مقیم در مراکز سالمندان زن شهرستان تفرش
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندی دروان حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. افسردگی و ترس از زندگی می تواند منجر به فقدان معنی جویی در زندگی شود و این قضیه به خصوص برای سالمندان مقیم سرای سالمندی صادق است. ساکنان خانه سالمندان در غیاب روابط گرم با اعضای خانواده مستعد افسردگی و بی معنایی درزندگی هستند. از جمله درمان های روان شناختی که می تواند به درک معنای آنها به زندگی و کاهش افسردگی شان یاری سازد شعر درمانی گروهی است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شعر درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و بهبود معنی جویی در زندگی سالمندان زن می باشد. مواد و روش ها: مطالعه به صورت نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند از میان سالمندان زن مقیم در مراکز شبانه روزی شهرستان تفرش در سال 1393-1392 انتخاب شد. 30 نفر از سالمندان پس از اجرای غربالگری به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل آزمون معاینه مختصر وضعیت روانپزشکی(MMSE ) جهت غربال آزمودنی ها و پرسشنامه افسردگی سالمند(GDS)، پرسشنامه مفهوم زندگی(MLQ) بودند که جهت ارزیابی اثرات مداخله استفاده شدند. یافته ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان دهنده ی تفاوت معنی داری بین نمرات افسردگی، جستجوی معنا در زندگی و معنا جویی (p=0/05)بین دو گروه مداخله و کنترل پس از آزمون می باشد. ضمنا نتایج تی زوجی تفاوت معنی داری بین نمرات افسردگی، معنی جویی و معنا در زندگی گروه مداخله در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که به کارگیری درمان های روان شناختی چون برنامه شعر درمانی گروهی می تواند به کاهش افسردگی و ایجاد معنا در زندگی سالمندان زن منجر شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شعر درمانی گروهی، افسردگی، معناجویی، سالمندی

عنوان انگلیسی Effect of group poetry therapy on depression and search for meaning in life among elderly dwelling at female nursing homes in Tafresh
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging is a sensitive period of human being's life which requires substantial attention toward the related needs and concerns. Depression and fear of loneness cause lack of meaning in life especially، among older people dwelling in nursing homes. Furthermore، in the absence of warm relationship with family، nursing home’s residents are prone to depression and meaningless in their life. Poetry therapy could be an effective approach in reducing depression and promoting realization of meaning in life. Therefore، this study aimed at investigating the effect of group poetry therapy on depression and searching for meaning in life among female elderly dwelling in the city of Tafresh. Materials and Methods: This study was a quasi-experiment pre-test post-tests research with control group. Using convenience sampling method، thirty female elderly were collected from nursing homes at the city of Tafresh، Arak province in 2013-2014. Participants were randomly divided into two groups of intervention and control. Data were collected by the Mini Mental status Examination (MMSE)، for screening the participants، Generic Depression Scale (GDS) and Meaning of life Questionnaire (MLQ). The questionnaires were applied two times at baseline and post-intervention. Findings: The results of t-test in the current study showed that there is a significant difference in the mean of depression، meaning in life and searching for meaning in life between interventions and controls at post-test (p = 0.03). In addition، paired t-test showed significant differences in the mean of depression، meaning in life and searching for meaning in life between baseline score of interventions and their post-test score. Conclusion: Findings from the current study revealed that psychological therapies such as group poetry therapy could help female elderly with reducing depression and maintaining and promoting meaning in life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آناهیتا خدابخشی کولایی | a khodabakhshi koolaee


مریم حیدری | m heidari


محمدرضا فلسفی نژاد | mr falsafinejadنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-74-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات