مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۷۳-۸۶

عنوان فارسی بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پرفشاری خون، یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی و شایع‌ترین علت ایجاد سکته مغزی و نارسایی کلیوی در سالمندان می‌باشد. هدف اصلی از مطالعه حاضر، برآورد شیوع پرفشاری خون در سالمندان شهرستان بهار و تعیین رابطه برخی از عوامل خطر احتمالی بر رخداد پرفشاری خون این گروه سنی می‌باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی است که در میان سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان بهار در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه 476 نفر سالمند که در تابستان و پاییز سال 1392 به مراکز بهداشتی‌درمانی شهری و روستایی این شهرستان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات مندرج درچک‌لیست مطالعه شامل جنسیت، سن،‌ میانگین فشارخون سیستول و دیاستول، وضعیت تأهل و وضعیت زندگی بود. یافته‌ها: شیوع پرفشاری خون در سالمندان 25٪بدست آمد. میانگین و انحراف معیار فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در مطالعه حاضر به ترتیب 19/52±124/94 و 11/70±75/22 میلیمتر جیوه بدست آمد. با ثابت ماندن اثر متغیرهای مخدوشگر، افراد ساکن شهر 2/19 برابر افراد ساکن روستا شانس بیشتری برای ابتلاء به پرفشاری خون سیستولیک داشتند (p=0/002). افراد سالمندی که به تنهایی زندگی می‌کردند نسبت به سالمندانی که با همسر خود زندگی می‌کردند، 4/51 برابر شانس بیشتری برای ابتلاء به پرفشاری خون دیاستولیک داشتند که البته این رابطه از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: شیوع فشارخون بالا در جمعیت سالمند شهرستان بهار نسبت به اکثر مطالعات انجام شده داخلی از شدت کمتری برخوردار است. وضعیت زندگی افراد سالمند می‌تواند از عوامل خطر احتمالی در افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرفشاری خون، سالمندی، شیوع

عنوان انگلیسی Study on the prevalence of hypertension and its associated factors in the elderly population
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Hypertension is an important risk factor for coronary heart diseases and the most common cause of stroke and renal failure in the elderly. This study was conducted to investigate the prevalence of hypertension and its associated risk factors in the elderly of Bahar city in the province of Hamadan. Materials and Methods: This analytical cross-sectional study was conducted among older adults (more than 60 years old) of Bahar city in the province of Hamadan. Total sample of 476 elderly attending to the urban and rural health centers during March to June 2014 were enrolled. The information contained in the checklist of this study were; gender, age, systolic and diastolic blood pressure, marital status and living conditions. Findings: Our findings revealed that the prevalence of hypertension in elderly was 25% and the average systolic and diastolic blood pressure was 124.94±19.52 and 75.55±11.7 mmHg, respectively. Furthermore, after adjusting for the effect of confounders, our results indicated that elderly at urban area had 2.19 times higher chance of having hypertension compared to rural area (P=0.002). Older people living alone had 4.51 times greater chance of having diastolic hypertension compared to the elderly who lived with spouses but, this relationship was not significant. (P=0.077). Conclusion: The prevalence of hypertension in the elderly population of Bahar city was lower than majority of previous Iranian studies. Lifestyle of elderly could be potential risk factors for increasing systolic and diastolic blood pressure.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hypertension, Aging, Prevalence.

نویسندگان مقاله پروین چراغی | p cheraghi


زهره میهن دوست یگانه | z mihandost yeganeh


امین دوستی ایرانی | a dosti irani


مهتا سنگستانی | m sangestani


زهرا چراغی | z cheraghi


مهدی خزلی | m khezeliنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-106-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات