مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۸۷-۱۰۳

عنوان فارسی جمـعیت‌شناسی سالـمندان در استان ایـلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: مسأله سالمندی جمعیت ایران که به دلایل مختلف از جمله کاهش میزان موالید، پیشرفت‌های علم پزشکی، بهداشت، آموزش‌و پرورش و افزایش امید به زندگی در حال ظهور است پدیده نوینی به شمار می‌آید. سالخوردگی جمعیت، پدیده جدید ناخوشایند توسعه شده و جایگزین رشد سریع جمعیت و پیامدهای افزایش باروری گردیده است. در این مقاله تلاش می‌شود ابعاد اجتماعی، اقتصادی پدیده سالمندی در استان ایلام در دو بخش ساختارهای سنی جمعیت و ویژگی‌های سالمندان مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش‌ها: به منظور رسیدن به اهداف مقاله، از روش اسنادی و تحلیل ثانویه داده‌ها استفاده شده که از اطلاعات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن استان ایلام طی سال‌های 90-1355 و داده‌های جمعیتی سازمان ملل استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس داده‌های سرشماری، جمعیت 65 ساله و بیشتر استان ایلام از 4/03 درصد در سال 1365 به 71/ 4 درصد در سال 1390 افزایش پیدا کرده است. در گذشته نسبت جمعیت سالمندان در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است. مقدار ضریب سالمندی در استان ایلام تا قبل از سرشماری سال 1385، از عدد 10 کمتر بوده است. در کل جمعیت و جمعیت 65 ساله و بیشتر نسبت جنسی بالاتر از 100 است. در تمامی سرشماری‌ها درصد زنان بی‌همسر بیش از مردان بی‌همسر است. میزان فعالیت سالمندان مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. درصد باسوادی در بین سالمندان روبه افزایش است بطوریکه از 8 درصد در سال 1365 به 13 درصد در سال 1390 رسیده است. نتیجه‌گیری: جمعیت ایلام از نظر ساختاری در مرحله میان‌سالی (رو به سالخوردگی) است و در وضعیت کنونی، بالا بودن جمعیت فعال، ساختار سنی مطلوب و مساعدی را ایجاد و فرصت ایده‌آلی برای پیشرفت و بهبود توسعه ایجاد کرده است که جمعیت شناسان از آن به نام پنجره جمعیتی یا فرصت جمعیتی یاد می‌کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی، ساختار سنی، نسبت جنسی، نسبت وابستگی.

عنوان انگلیسی Aging Demographics in Ilam Province
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging population is a new phenomenon in Iran which is due to several reasons such as decrease in birth rate, increase in medical advances, health, education and prolonged life expectancy. The current study aim to investigate economic and social aspects of elderly population such as median age of population, dependency ratio, sex ratio, marital status, litearcy and employment in Ilam province. Materials and Methods: We used secondary data from population and housing censuses of Ilam province between 1976 to 2011 and also the population data form the United Nations. Findings: According to the census data, population aged more than 65 years old increased from 4.03 % in 1986 to 4.71 % in 2011. The population of elderly in rural areas was higher than urban areas. Data from 2006 census showed that aging index in Ilam was less than 10. The sex ratio in population older than 65 years old was similar to the whole population and was higher than 100. In all the censuses, number of widows was more than widowers. The literacy rate of elderly increased from 8% in 1986 to 13% in 2011. Conclusion: From the structural point of view, the population of Ilam is in the midlife stage (toward aging). In the current situation, high dynamic population has created a favorable age structure and an ideal opportunity for improvement of the development which is known as the demographic opportunity window among the demographers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aging, Age Structure, Sex Ratio, Dependency Ratio

نویسندگان مقاله اسحاق قیصریان | e gheisariyan
faculty of humanities, university of ilam
دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)

بهروز سپیدنامه | b sepeadnameh
faculty of humanities, university of ilam
دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-104-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات