مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۱۰۴-۱۱۳

عنوان فارسی تعیین وضعیت سلامت جسمانی و ارتباط آن با افسردگی بازنشستگان آموزش و پرورش در شهر بجنورد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: بازنشستگی و سالمندی رویداد های مهمی هستند که از جنبه های گوناگون قابل مطالعه و بررسی می باشند. بازنشستگی نقش هایی را ایجاب می‌کند که برای هویت و عزت نفس اهمیت زیادی دارند، و معمولا به صورت فرایندی استرس‌زا در نظر گرفته می‌شود که در کاهش سلامت جسمانی و ایجاد افسردگی دخالت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت جسمانی و ارتباط آن با افسردگی بازنشستگان آموزش وپرورش اجرا گردید. مواد وروش ها: در این مطالعه توصیفی –تحلیلی کل افراد بازنشسته آموزش وپرورش به تعداد 259 نفرکه در شهر بجنورد ساکن بودند، با نمونه گیری در دسترس در سال 1390 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه شامل سه قسمتی شامل مشخصات فردی، پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته جهت تعیین وضعیت سلامت جسمانی بازنشستگان و سؤالات مقیاس استاندارد بک بود . پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته پس از تأیید صاحب نظران و بررسی پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (0/85) بین جامعه ی آماری توزیع گردید. داده ها به وسیله ی تست های آماری توصیفی و استنباطی Chi-square تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین بیماریهای جسمانی: بینایی، دهان ودندان، تنفسی،پوست، گوارشی، ادراری وتناسلی، مغز و اعصاب، عضلانی- اسکلتی، فشارخون، قلبی وعروقی، اختلال درخواب، غدد وعفونی با افسردگی از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05> p). نتیجه گیری: با فراهم کردن فعالیت های اجتماعی بر اساس توانمندی بازنشستگان و انجام معاینات دوره ای می توان مشکلات سالمندان را تا حدودی بر طرف نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت جسمانی، افسردگی، بازنشستگان، سالمندان

عنوان انگلیسی Identifying Physical health status and its association with depression among retired staffs of Bojnourd education department
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and Purpose: Retirement and ageing are the two important parts of human life that can be studied in various aspects. Retirement, which is usually considered as a stressful process and is related to depression and poor physical health status, plays an important role in identity and self-esteem of individuals. The aim of this study was to identify physical health status and its association with depression among retired staffs of Bojnourd education department. Material and Methods : This descriptive cross-sectional study was conducted among 259 retired teachers living in the city of Bojnourd in 2011. Participants were collected using convinivence sampling method. Data were collected using three parts questionnaire including socio-demographic charactristics, a researcher-made questionnaire to measure physical health status and Beck Depression Inventory. The researcher-made questionnaire was initially approved by experts and then its reliability was assessed using Cronbachs alpha (0.85). Data were analysed using descriptive statistics and Chi-square test. Findings : The results of this study showed that there is a significant (p< 0.05) association between depression and the following physical complaints: visual, oral, respiratory, skin, gastrointestinal, urinary - genital, neurology, musculoskeletal, blood pressure, heart and vessels, disorder dreams, endocrinology and infectious disease. Conclusion: Problems of the elderly can be solved by social engagement into activities that are compatible with retieers’ capabilities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Physical Health, Depression, Retirees, Elderly

نویسندگان مقاله مهری فیروزه | m firozeh


زینب خالدیان | z khaledianنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-95-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات