مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۹-۲۱

عنوان فارسی مقایسه‌ی سبک‌های دلبستگی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه، مطالعه موردی: شهر سمنان ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پیر شدن جمعیت و سالمندی موجب مطرح شدن مسائل مربوط به این دوره از زندگی می‌گردد. سبک دلبستگی ناایمن یکی از عوامل مؤثر در بسیاری از آسیب‌های روانی از جمله اختلال شایع افسردگی است که در دوران سالمندی رواج دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر این بوده که آیا سبک‌های مختلف دلبستگی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه تفاوت معناداری دارد. مواد و روش‌: مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. از بین کلیه سالمندان شهر سمنان تعداد 40 سالمند (20 نفر ساکن منزل و 20 نفر ساکن آسایشگاه) به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. نمونه آماری از لحاظ سن و جنس همتاسازی شدند و به مقیاس دلبستگی بزرگسالان(AAI) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 16 ± 68 سال بود. یافته‌ها نشان داد که بین دلبسته‌های ایمن با دلبسته‌های ناایمن اجتنابی و اضطرابی در سالمندان ساکن منزل و آسایشگاه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: سالمندان دلبسته ناایمن اجتنابی و اضطرابی نگرش منفی و آشفته شدیدتری نسبت به سالمندان دلبسته ایمن تجربه می‌کنند. با این وجود، تفاوتی میان دلبسته‌های ناایمن اجتنابی و اضطرابی به لحاظ شدت ویژگی‌های منفی و آشفته وجود ندارد. در مجموع افراد دلبسته ناایمن جهت تجربه افسردگی و آسیب‌های روانی آسیب‌پذیرتر هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، سبک‌های دلبستگی، آسایشگاه سالمندان.

عنوان انگلیسی Comparison of Attachment Styles in Elderly Living at Home and Hospice: A Case Study: Semnan, 2013
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Aging of the population and elderly is accompanied with several related problems. One of the prevalent problems among elderly is the insecure lifestyle which is also a key factor in mental disorders such as depression (a common mental disorder). Therefore, the aim of this study was to identify the difference in attachment styles of elderly who are living at home in comparison with nursing home residents. Material and methods: This Causal-Comparative study was conducted among seniors in the province of Semnan. We included 40 elderly (with two equal groups from nursing resident and elderly who were living at home) using the convenience sampling method. Samples were matched in terms of their age and sex. Data were collected using the Adult Attachment Inventory (AAI) and were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). Findings: The mean age of participants in this study was 68±16 years old. Our findings revealed that there are significant differences between secure attachment with avoidant and anxiety attachment in nursing home residents in comparison with the elderly who are living at home. Conclusion: Elderly people with anxiety and avoidant attachment experience the negative attitudes more than elderly with secure attachment. Nevertheless, there is no significant difference between anxiety and avoidant attachment in terms of their negative attitudes. In general, people with insecure attachment are more vulnerable to experience depression and mental disorders.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adult, Attachment Styles, Nursing Home

نویسندگان مقاله علی محمد رضایی | am rezaei


معصومه عبداللهی | m abdolahi


افضل اکبری بلوطبنگان | a akbari balootbangan


نازنین خیرخواهان | n kheirkhahanنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-53-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات