مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۲۲-۳۰

عنوان فارسی سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت می باشد که باعث انسجام و هماهنگی سایر ابعاد می شود. از طرفی با توجه به افزایش شمار سالمندان و به تبع آن سالمندان آسایشگاهی، توجه به سلامت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.این مطالعه با هدف تعیین سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت مقطعی بود که 141 سالمند مقیم آسایشگاه کهریزک که بصورت سرشماری انتخاب شده بودند، در این مطالعه شرکت کردند. پرسشنامه ها به صورت مصاحبه تکمیل شدند. سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون مورد سنجش قرار گرفت و ارتباط آن با متغیرهای مختلف مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد سلامت معنوی اکثر شرکت کنندگان در سطح متوسط و بالا بوده و میانگین نمره سلامت معنوی سالمندان 17/93±96/26 بود. همینطور نتایج حاصل از آزمون های آماری آنالیز واریانس و تی مستقل نشان داد نمره سلامت معنوی شرکت کنندگان با هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط نمی باشد. نتیجه گیری: نمره سلامت معنوی اکثر شرکت کنندگان، در سطح بالا و متوسط بود. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود در امر مراقبت از سالمندان، به بعد معنوی زندگی آنها توجه بیشتری مبذول شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت معنوی، سالمندان، آسایشگاه کهریزک

عنوان انگلیسی Spiritual well being of elderly people resident in nursing home
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important aspects of health that makes the integration and coordination of all aspects. However, the increasing number of elderly and consequently the institutionalized elderly it is important to paid more attention to their health. This study was conducted to determine spiritual well being of the elderly living in Kahrizak charity. Materials and Methods:: This cross-sectional study was done upon 141 elderly people resident in Kahrizak nursing home that were selected by census to participate in this study. Questionnaires were completed by interview. Spiritual well-being questionnaires of Paloutzian and Ellison used for measuring spiritual well-being and evaluated its relationship with variables of age, sex, marriage, education and duration of resident in nursing home. Findings:The results showed that the spiritual well being of the participants at the intermediate level and above, and the average score of spiritual well being was 96/26 ± 17/93. As the results of ANOVA and independent t-test showed that the spiritual health of the participants is not associated with any of the demographic variables. Conclusion: Most of our participants in this study had an intermediate or high level of the spiritual well-being score. Based on the findings from the current study it is suggest to develop an concise elderly care model considering socio – cultural, scientific elements as well as characteristics of Iranian elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله spiritual well being, elderly people, Kahrizak nursing home

نویسندگان مقاله علی جدیدی | a jadidi


مرحمت فراهانی نیا | m farahaninia


سارا جان محمدی | s janmohammadi


حمید حقانی | h haghaniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-55-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات