مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۳۱-۴۲

عنوان فارسی بررسی تأثیر ۸ هفته تمرین پیلاتس بر کاهش افسردگی سالمندان مرد بازنشسته‌ی کارگر
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: امروزه بحث سلامتی و تندرستی در حوزه های جسمانی و روانشناختی پیر شدن از موضوعات مهم جهانی هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین منتخب پیلاتس، بر درمان اختلال افسردگی در مردان سالمند کارگر بازنشسته غیر ورزشکار بود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش نیمه تجربی بود. 30 مرد سالمند بازنشسته کارگر، با میانگین سن (2/88 ± 62/96) به روش تصادفی، از جامعه در دسترس مردان سالمند کارگر بازنشسته، که در سال 1392 به مرکز روانپزشکی امیرکبیر شهرستان کاشان مراجعه کرده و دارای پرونده پزشکی بودند؛ به عنوان نمونه انتخاب، و به طور تصادفی، به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. افسردگی آزمودنی ها، از طریق پرسشنامه کوتاه شده افسردگی بک- 13 (BDI-S-13) اندازه گیری شد. سپس گروه تجربی به مدت 8 هفته برنامه ورزشی پیلاتس را اجرا کردند. طی دوره تمرین، آزمودنی های گروه کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند. برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و برای ارزیابی اثر بخشی تمرینات از آزمون تحلیل واریانس، در سطح معناداری 0/05 =α استفاده شد. یافته ها: اختلاف معناداری در نمرات افسردگی گروه تجربی در پس آزمون بدست آمد (p≤ 0/001). اما در گروه شاهد تفاوت معناداری مشاهده نشد (p≥0/05). نتیجه گیری: در مجموع 8 هفته تمرین پیلاتس، موجب بهبود افسردگی در مردان سالمند بازنشسته کارگر غیر ورزشکار شد. این شیوه به عنوان یک راهکار غیر تهاجمی و غیر دارویی برای سالمندان مبتلا به افسردگی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیلاتس، افسردگی، سالمندان، کارگر، بازنشسته.

عنوان انگلیسی The Effect of 8 weeks pilates training on depression treatment on retired work men
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Nowadays, the issue of good health status in the fields of physical and psychological aging is getting global attention. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks Pilates training on depression treatment among sedentary retired workmen. Materials and Methods: This study was a semi-experimental design in which, thirty non-athletic elderly men were included. In a randomized sampling, the subjects were selected among elderly who referred to the Amir Kabir psychiatry center in Kashan and only those elderly with a registered medical record were eligible to be included in this study. Subjects were randomly divided into two equal groups of experimental and control. Level of Depression was measured using the Beck Depression Questionnaire (BDI-S-13). The experimental group received 8 weeks of Pilates training while, the controls received no exercise training. The Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normal distribution of our data and effectiveness of Pilates training was evaluated using ANOVA with significance level of α=0.05. Findings: the mean age of sample was age 62.96 ± 2.88. Significant differences were observed in depression score of the experimental group in post-tests (P≤0.001). However, no significant difference was observed in the control group (P≥0.05). Conclusion: In general, eight weeks Pilates training program improved depression among retired workmen. The Pilates training is suggested as a noninvasive, non-medication and preventive method for the elderly who are suffering from depression.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pilates training, depression, elderly, retired workmen

نویسندگان مقاله محمدابراهیم بهرام | me bahram


محمد جواد پوروقار | mj pourvaghar


گودرز عکاشه | g akkashehنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-64-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات