مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۴۳-۵۴

عنوان فارسی ارتباط بین مؤلفه‌های سلامت معنوی با امید و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلابه سرطان در شهر کاشان ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: اطلاع از ابتلا به سرطان می‌تواند برای افراد ناخوشایند باشد و جنبه‌های مختلفی از زندگی آن‌ها را مورد تأثیر و کاهش دهد از این جمله می‌توان به حیطه‌های مثل امید و رضایت از زندگی اشاره کرد. به نظر می‌رسد عاملی همچون سلامت معنوی بتواند بر امید و رضایت از زندگی این بیماران تأثیر مثبت گذاشته و باعث افزایش آن شود. این پژوهش باهدف بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های سلامت معنوی با امید و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلابه سرطان در شهر کاشان 1392 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش مقطعی، بر روی 100 بیمار مبتلابه سرطان به روش مستمر در فاصله زمانی بین مهرماه تا دی‌ماه سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های مشخصات فردی (سن، جنس، وضعیت تأهل)،‌ سلامت معنوی الیسون-پالوتزین، پرسشنامه امید هرث و رضایت از زندگی (LSI-Z) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 16/0 در سطح معنی‌داری 0/05 تجزیه تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 10/77±62/59 سال بوده و 56٪ آنان مرد بودند. میانگین نمره امید و رضایت از زندگی به ترتیب 5/32±/40/21 و 5/58±16/03 بود. بین میانگین نمره امید و رضایت از زندگی در مردان و زنان ازلحاظ آماری اختلاف معناداری دیده شد به‌طوری‌که این میانگین در مردان بیش از زنان بود. میانگین نمره کل سلامت معنوی 12/11±87/48 و میانگین مؤلفه‌های سلامت معنوی مذهبی و وجودی به ترتیب 6/20±44/70 و 7/57±42/78 بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیر سلامت معنوی با امید و رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه سلامت معنوی تأثیر بسزایی در تأمین امید و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلابه سرطان دارد،‌ لازم است تا اقداماتی در راستای استفاده از این توانایی در دوره درمان، بستری و بهبود بیماران استفاده شود، لذا توصیه می‌شود تا کارکنان تیم درمان با مراقبت‌های معنوی آشنا شوند و از این توانمندی در راستای حل مشکلات این بیماران استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان، سلامت معنوی، رضایت از زندگی، امید، سالمند

عنوان انگلیسی Relationship between components of Spiritual well-being with hope and life satisfaction in elderly cancer patients in Kashan, 2013
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Having cancer is an unpleasant experience which can upset several aspects of patients’ life, such as decreasing level of hope and life satisfaction. It seems that spiritual well-being can positively affect patients’ life by increasing their level of hope and life satisfaction. Thereby, this study aimed to determine the relationship between spiritual well-being components and religious attitude with life satisfaction in patients with cancer. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 100 patients with cancer were selected using the sequential convenience sampling method .Data was collected using a four-part questionnaire (demographic, Ellison and pollution Spiritual well-being, Herth hope index and life satisfaction Inventory-Z). Data were analyzed with SPSS version 16.0. Findings: Mean age of patients in this study was 62.59±10.77 years. Mean scores of life satisfaction and hope were 16.03±5.58 and 40.21±5.32, respectively that showed significant relationships with gender. The mean of total Spiritual well-being was 87.48±12.11 while, the mean of its component was 44.70±6.20 for religious well-being and 42.78±7.57 for existential well-being. There were significant and positive correlations between the Spiritual well-being with hope and life satisfaction. Conclusion: The results of this study emphasized on the importance of the both religious and existential well-being in increasing level of hope and life satisfaction among cancer patients. It is suggested to empower patients with such abilities during hospitalization, treatment and rehabilitation. In addition, nurses and clinical specialist are recommended to get familiar with cares that enhance spiritual well-being of patients with cancer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا رضایی شهسوارلو | z rezaie shahsavarloo


محمدسجاد لطفی | ms lotfi


محسن تقدسی | m taghadosi


معصومه سادات موسوی | ms mousavi


زهرا یوسفی | z yousefi


ندا امیرخسروی | n amirkhosraviنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-71-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات