مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۵۵-۶۷

عنوان فارسی سنجش دانش پرستاران پیرامون حقایق دوران سالمندی در بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر در سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : پیری جمعیت یکی از مسائل اصلی پیش روی سیستم‌ های مراقبت بهداشتی بین‌الملی است. از آنجا که نقش پرستاران به عنوان افراد حرفه‌ای در مراقبت از سالمندان به عنوان عمده‌ ترین مصرف کنند گان خدمات بهداشتی درمانی در آینده بسیار مهم است، این مطالعه با هدف سنجش دانش پرستاران پیرامون حقایق سالمندی انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است، که در آن 144 پرستار شاغل در دو بیمارستان آموزشی شهر بوشهر شرکت داشتند. اطلاعات مربوط به دانش پرستاران با استفاده از پرسشنامه پایا و روای FAQI پالمور با روش خود پاسخ دهی، جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (تست آنالیز واریانس و تی مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از مجموع 25 سؤال پرسشنامه، مشارکت کنندگان دارای حداقل پاسخگوی صحیح 6 و حداکثر 17 سؤال (امتیاز) با میانگین امتیاز (2/29 ± 10/68) بودند. اکثریت پرستاران (82%) دارای سطح دانش متوسط (17- 9 امتیاز) بودند، و هیچ یک از آن ها دارای سطح دانش بالا ( بالاتر از 17 امتیاز) نبودند. نتیجه گیری: نداشتن دانش کافی می تواند بر روی عملکرد صحیح پرستاران اثر بگذارد. نتایج این پژوهش به ما کمک می کند که محدوه ای که نیاز به آموزش برای ارائه مراقبت های موثر و با کیفیت بالا به این گروه آسیب‌پذیر وجود دارد، جهت برنامه ریزی مشخص گردد. در جهت امکان تعمیم هر چه بیشتر نتایج توصیه می شود، مطالعاتی در این زمینه با حجم نمونه بیشتر و بررسی همزمان دانش و نگرش در زمینه سالمندی صورت گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی، سنجش دانش پیرامون حقایق سالمندی، پرستار

عنوان انگلیسی Measuring nurses' knowledge about the facts of aging period in educational hospitals of Bushehr in 2012
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: One of the important issues emerged in the international health care system is aging of the population. The role of nurses as professional care-providers for aged people, who are considered as major consumers of health care services, is very important. Thereby, this study aimed to assess nurses' knowledge on aging- related facts. Materials and Methods:This descriptive-analytic study conducted among 144 nurses working at two educational hospitals in Bushehr. Nurses' knowledge was measured using the FAQI Palmor self-administrated questionnaires which is a valid and reliable tool. Data were analyzed by descriptive and analytical (ANOVA and Independent T) statistics. Findings: Our findings showed that out of 25 questions in the FAQI questionnaire, the minimum and maximum correct response was 6 and 17 respectively, with a reported mean score of 10.68 ± 2.29. The majority of nurses (82%) had a moderate level of knowledge (9-17 points) and none of them had a high level of knowledge (above 17 points). Conclusion: Nurses’ performance might be adversely affected by lack of knowledge. The results of this study would help us to clearly identify those areas of weaknesses that required to be improved for providing high quality care to the vulnerable group of elderly. In order to generalize the results of this study, it would be beneficial to conduct further studies with larger sample size as well as simultaneous evaluation of nurses’ knowledge and attitudes toward aging.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aging, Evaluating Knowledge on Aging-related Facts, Nursing

نویسندگان مقاله مریم روانی پور | m ravanipour


آذر دادایین | a dadaeen


فایزه جهانپور | f jahanpour


سمیه حسینی | s husseiniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-72-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات