مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۶۸-۷۸

عنوان فارسی مقایسه خودکارآمدی در سالمندان ساکن و غیر ساکن آسایشگاه سالمندی شهرکرد
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: خودکارآمدی با ابعاد روانشناختی زندگی سالمندان از جمله سلامتی و کیفیت زندگی مرتبط می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه خودکارآمدی در سالمندان ساکن سرای سالمندان و غیر ساکن در شهرکرد انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی مقایسه ای بوده است. نمونه مورد مطالعه 100 نفر از زنان و مردان بالای 60 سال بودند . جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شرر استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه ، تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج، میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی در سالمندان ساکن در خانواده 11/48±51/76 و در سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندی 5/26 ±48/44 بود. همچنین در سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندی بین نمره خودکارآمدی با جنس ( p=0/035)، محل سکونت (p=0/041)، گروه سنی (p=0/025) و رضایت از سرای سالمندان ( p=0/048)، همبستگی معنی داری دیده شد. نتیجه گیری: با توجه به پایین تر بودن میانگین نمره خودکارآمدی سالمندان در آسایشگاه سالمندی ضرورت توجه بیشتر مسئولین خانه های سالمندی به نیاز های سالمندان و آموزش های همگانی ترویج فرهنگ نگهداری از سالمندان در کانون خانواده از موارد بسیار مهم و اساسی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکارآمدی، سالمندان، سرای سالمندی

عنوان انگلیسی Comparative self efficacy in elderly and non-elderly residents of family and nursing home in Shahrekord
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Self efficacy is associated with psychological aspects of elderly’s life, such as health and quality of life. The aim of this study was to compare the seniors’ self-efficacy between institutionalized and non-institutionalized elderly in Shahrekord. Materials and Methods: This comparative cross-sectional study was conducted among 100 women and men aged more than 60 years old. Sherer’s New General Self-efficacy scale (NGSES) was used to measure the self-efficacy and data were analyzed using SPSS 16. Findings: According to the results of this study, mean of self-efficacy was 51.76 ± 11 for non-institutionalized elderly. However, mean of self-efficacy for institutionalized elderly was 48 48.44±5.26. There was a significant correlation between score of self-efficacy among institutionalized elderly and female gender (p=0.035), history of live in rural areas (p=0.041), and more level of satisfaction with the nursing home (P=0.048). Conclusion: The lower score of self-efficacy in institutionalized elderly indicates that authorities should pay more attention toward the needs and demands of elderly residing in nursing homes. On the other hand, it is beneficial to educate publics on adherence to the type of living arrangement in which aged members stay with the family till their last day.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Self Efficacy, Elderly, Nursing Homes

نویسندگان مقاله محمد حیدری | m heidari


منصوره قدوسی | m ghodusiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-76-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات