مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۹۴-۱۰۴

عنوان فارسی ارزیابی سلامت معنوی و عوامل مرتبط در سالمندان شهر کاشان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از عناصر اصلی سلامتی انسان است که عوامل زیادی در وضعیت آن نقش دارد. اعتقاد به معنویت در تبیین هدف زندگی نقش مهمی دارد و باعث افزایش امید به زندگی و بهتر شدن کیفیت زندگی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان سلامت معنوی سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان و عوامل مرتبط انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1393 انجام شد، سلامت معنوی 500 نفر ازسالمندان بالای 60 سال تحت پوشش پایگاه‌های بهداشتی شهر کاشان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. اطلاعات پژوهش با پرسشنامه‌ی استاندارد سلامت معنوی (Spiritual Well Being) جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه‌ی 13، آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون های کروسکال والیس، من ویتنی یو، فریدمن و آنالیز رگرسیون چندگانه در سطح معناداری 0/05>p انجام شد یافته‌ها: تعداد 290 نفر از مجموع شرکت کنندگان این مطالعه مرد بودند (58 درصد). میانگین سن جامعه پژوهش 9/03 ±72/07 سال بود. تعداد 426 نفر (85/2%) از شرکت کنندگان دارای سلامت معنوی متوسط و 74 نفر (14/8%) دارای سلامت معنوی بالا بودند. بیشترین حیطه موثر بر سلامت معنوی سالمندان شهر کاشان مربوط به حیطه‌ی سلامت وجودی (p=0/0001, Beta=0/567 ) بود. متغیرهای جنس (0/0001=p)، تأهل (0/012=p)، تعداد فرزندان (0000/1=P)، میزان درآمد ماهیانه (0/012=p)، و دارا بودن شغل در زمان مطالعه (0/005=p) با میانگین نمره سلامت معنوی ارتباط معنادار داشتند. نتیجه گیری: سلامت معنوی سالمندان کاشان تحت تأثیر بهزیستی وجودی، جنسیت مرد، داشتن تأهل و درآمد ماهیانه و فعال بودن در سنین پیری بود؛ لذا در ارائه‌ی برنامه‌های مذهبی توجه به بهزیستی وجودی سالمندان نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، سلامت معنوی، بهزیستی مذهبی، بهزیستی وجودی

عنوان انگلیسی Spiritual Well-being and associated factors among the elderly population in Kashan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the main elements in human health which is influenced by a variety of factors. Spirituality plays an important role in identifying purpose of life, increasing life expectancy and improving quality of life. Thereby, this study aimed to investigate spiritual well-being and its associated factors among elderly living in the city of Kashan. Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted among 500 elderly (above 60 years old) who were utilizing the community health centers of Kashan, Iran in 2014. The participants were selected by multiple-stage cluster sampling method and the cluster sizes were different according to gender and living area. The demographic characteristics and spiritual well-being (SWB) measured via standardized questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 13. Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, spearman correlation coefficient, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U test, Friedman test and multiple regressions were used to analyze the data. The significance level for all of the statistical tests were set at p< 0.05. Findings: In the present study, 290 (58%) participants were male and mean age of the subjects was 72.07±9.03 years. Majority of the participants (85.2%, N= 426 ) in this study reported moderate level of spiritual well-being while, only 74 (14.8%) of them reported high level. The most influence effect dimension in spiritual health relate to existential well-being (p=0.0001, Beta= 0.567). Our findings revealed significant relationships between spiritual well-being score and the following variables gender (p=0.0001), marital status (p=0.02), number of children (p=0.0001), income (p=0.012) and being employed at the time of study (P=0.05). Conclusion: The spiritual health of elderly was higher among male, married individual, having high level of existential well-being, being employed as well as having incoming. Therefore, empowering elderly with higher levels of existential well-being within the religious programs may produce better results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی صدرالهی | a sadrollahi


زهرا خلیلی | z khaliliنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-100-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات