مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۹-۱۹

عنوان فارسی بررسی رابطه بین ترس از زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان جامعه
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: ترس از زمین خوردن یکی از مشکلات عمده سلامتی در میان سالمندان و پدیده‌ای تاثیر گذار بر روی کیفیت زندگی آنها می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین ترس از زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان جامعه انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت 200 نفر از سالمندان در محدوده‌ی سنی 60 تا 84 سال است. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و جمع آوری داده با استفاده از مقیاس بین المللی خود باوری از وقوع زمین خوردن (FES-I)و فرم کوتاه 36 سؤالی(SF-36) در کانون باز نشستگان شهر تبریز در سال 1390 انجام شد. رابطه بین دو متغیر مذکور با استفاده از نرم افزار SPSS با استفاده آزمون همبستگی پیرسون در سطح آماری 0/01> p بررسی شد. یافته‌ها: میانگین سنی مشارکت کنندگان برابر 01/4± 86/64 و 174نفر(87 درصد) مرد بودند. با افزایش نمرات ترس از زمین خوردن، نمرات کیفیت زندگی کاهش یافت، به طوری که تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، رابطه معنی دار و منفی را بین هر یک از ابعاد دو گانه FES-I با زیر مقیاس های هشت گانه SF-36 نشان داد. همچنین رابطه‌ مذکور بین نمره‌ی کل FES-I با ابعاد سلامت جسمانی و سلامت روانی SF-36 و بین نمره کل FES-I و ابعاد آن با نمره کل SF-36 یافت شد(0/01 >p). نتیجه گیری: از آنجا که کاهش کیفیت زندگی یکی از پیامد های مهم ترس از زمین خوردن است، تدوین برنامه آموزشی به منظور کاهش ترس از زمین خوردن در سالمندان از سوی تیم مراقبت سلامت ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترس از زمین خوردن، کیفیت زندگی، سالمند

عنوان انگلیسی Investigating the relationship between fear of falling and quality of life in community dwelling elders
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Fear of falling is one of the main health problems among elder people which affect their quality of life. The aim of the present study was to investigate the association between fear of falling and quality of life in community-dwelling elders. Materials and Methods: The current research is Cross-Sectional descriptive study in which 200 community dwelling elders, aged 60 to 84 years, participated. Using convenience sampling, data collected through Falls Efficacy Scale-International (FES-I) and SF-36 (short form) questionnaires in Retirement Center of Tabriz in 2011. Data were analyzed using Pearson correlation by SPSS 11.5 and p.value < 0.01 was considered as the significance level. Findings: The mean age of the participants was 64.86± 4.011 years and 174 (87%) of them were men. The results of this study indicated that increasing fear of falling score lead to reduction in quality of life score. Furthermore, there was a significant and negative correlation between the two dimensions of FES-I and the eight subscales of SF-36. A similar pattern exist for the correlation between total score of FES-I and the two subscales of SF-36 (physical and mental health) as well as significant and negative correlation between total score of FES-I and its dimensions with total score of SF-36 (All P< 0.01). Conclusion: One of the most important consequences for fear of falling among elderly is reduction in quality of life. Therefore, it is recommended to provide elderly with interventional programs targeted at reduction of fear of falling which can be offered by health care professionals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fear of Falling, Quality of Life, Elderly

نویسندگان مقاله هادی حسنخانی | h hasankhani


معصومه مالک | m malek


محمد اصغری جعفر آبادی | m asghari jafarabadi


علی درویش پور کاخکی | a darvishpur kakhkiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-38-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات