مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳۲-۴۲

عنوان فارسی بررسی شیوع مورفولوژی کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به درمانگاه های چشم پزشکی شهرهای آمل و بابل در سال۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: کاتاراکت شایع ترین عامل نابینایی در جهان است و در کشور ایران طبق برآورد انجام شده سالانه حدود صدهزار مورد عمل جراحی کاتاراکت انجام می شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع مورفولوژی کاتاراکت وابسته به سن و برخی عوامل مرتبط با آن در مراجعین به درمانگاه های چشم پزشکی شهرآمل و بابل انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 288 بیمار مراجعه کننده به کلنیک های چشم پزشکی شهر آمل و بابل که تشخیص کاتاراکت در آنها داده شد، انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن قبلاً تایید شده بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار 16spss و با روش های آماری توصیفی، آزمون های آمار استنباطی کای مربع و رگرسیون لجستیک انجام گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که بیشترین نوع کاتاراکت سنی 192 نفر (67%) به صورت هسته ای، 50 نفر ( 17%) به شکل تحت کپسولار خلفی و 50 نفر( 17%) قشری بود و توزیع فراوانی انواع کاتاراکت بر حسب متغیر های زمینه ای نظیر سن، جنس، شغل، سابقه خانوادگی، سطح تحصیلات، ابتلای به دیابت و پر فشاری خون و سابقه مصرف سیگار اختلاف معنی داری را نشان داد (0/01>p) نتیجه گیری: از آن جایی که بیشتر موارد کاتاراکت از نوع وابسته به سن بوده و در بروز این نوع کاتاراکت عوامل خطر مختلف تاثیر گذار می باشد می توان با معاینات پزشکی دوره ای و آموزش به افراد در زمینه سبک زندگی سالم گامی موثر در جهت پیشگیری از ابتلای به کاتاراکت و یا آهسته شدن سیر بیماری برداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مورفولوژی، کاتاراکت، سن، عوامل خطر آفرین

عنوان انگلیسی Prevalence of morphology of the age-related Cataract among patients referred to ophthalmology clinics of Amol and Babol cities in 2010
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Cataract is the most common cause of blindness in the world and it has been estimated that annually about one hundred thousand cases of cataract surgery is being performed in Iran. This study investigated the prevalence and morphology of age-related cataract and associated factors in patient referred to ophthalmology clinics of Amol and Babol cities . Materials and Methods: This cross-sectional study conducted among 288 patients referred to ophthalmology clinics of Amol and Babol cities whom were diagnosed with cataract. In this study, data were collected by researcher-made questionnaire in which the validity and reliability of the instrument had been established previously. Data analysis was conducted with SPSS 16 using descriptive statistics and inferential statistics (chi-square test and logistic regression). Findings: The results of this study showed that the most common form of age-related Cataract was nuclear 192 (67%) followed by under capsular 50 (17%) and lastly cortical 50 (17%). There was a significant difference in the morphology of Cataract in terms of background factors such as age, sex, occupation, family history, level of education, diabetes, hypertension and smoking. Conclusion: The most common type of cataract was age dependent and different risk factors affected the incidence of this type of cataract. Therefore, periodic medical examination and lifestyle education can be effective steps toward prevention and slowing progression of the age-related cataract.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Morphology, Cataract, Age, Risk factors

نویسندگان مقاله حمید حجتی | h hojati


گلبهار آخوند زاده | g akhondzadeh


سید حمید شریف نیا | s h sharifnia


سودابه آلوستانی | s aloostani


سمیه ارازی | s arazi


اکبر رسول اسلامی | a rasoeleslamiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-36-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات