مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۴۳-۵۴

عنوان فارسی مقایسه رضایت از زندگی در سالمندان مقیم منازل با سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: رضایت از زندگی نگرشی است که فرد از زندگی خود دارد و به طور تنگاتنگی با رفاه و آسایش شخص مرتبط است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه رضایت از زندگی در بین سالمندان مقیم در سرای سالمندان و ساکن در منازل شهر اصفهان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه سالمندان 60 سال به بالای ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان و سالمندان مقیم در سرای سالمندان صادقیه می باشند. شرکت کنندگان در این پژوهش 300 نفرسالمند بودند که 102 نفر مقیم سرای سالمندان و 198 نفر مقیم جامعه بودند. سالمندان مقیم جامعه با روش نمونه‌گیری خوشهای و سالمندان مقیم سرای سالمندان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه رضایت از زندگی LSI-Z ارزیابی گردیدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از آزمون کای اسکوئر وt مستقل استفاده شده است. یافته ها: میانگین نمره رضایت از زندگی در گروه سالمندان ساکن منازل 19/8±45/9 و به طور معنی داری بیشتر از گروه سالمندان مقیم سرای سالمندان بود(0/007=p). نتیجه گیری: وضعیت رضایت از زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان رضایت بخش نمی باشد. آنچه باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد، تنها طولانی کردن دوران سالمندی نیست، بلکه این نکته بسیار مهم می باشد که این سالهای اضافی عمر انسان در نهایت آرامش، سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی سپری گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضایت از زندگی، سرای سالمندان، سالمند مقیم منزل

عنوان انگلیسی Comparing Life satisfaction of elderly between nursing home residents and seniors living in their own homes in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and Purpose: Life satisfaction is the individual’s attitude towards life and is closely related to the welfare and prosperity. The aim of this study is to compare Life satisfaction of elderly between nursing home residents and seniors who living in their own homes in Isfahan . Material and Methods : The population of this analytic – cross sectional study was elderly over 60 years old who live in fourteen area of Isfahan as well as seniors living in the Sadeghieh nursing home . Participants in this study were 300 elderly people in which 102 samples were from nursing home residents and 198 samples were from seniors living in their own homes. The elderly living in the community were selected through cluster sampling method and elderly from nursing home residents were selected via convenience sampling method. Data were collected using LSI-Z life satisfaction questionnaire and were analyzed by statistical parametric test such as chi-square and independent t-test. Findings : life satisfaction mean score of elderly group inhabited in their own homes reported at 45.9 ± 19.8 and was significantly higher than nursing home residents ( p= 0.007 ) . Conclusion: Life satisfaction of elderly in nursing home is not satisfactory. Therefore, what should be considered by the relevant authorities is not only to prolong life but, it is also very important to provide comfort, good physical, social and psychological health for the remaining years of aging.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله طیبه کریمی | t karimi


عصمت نوحی | e nouhi


صدیقه ایران منش | s iranmaneshنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-51-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات