مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۵۵-۶۳

عنوان فارسی تاثیر موسیقی بر کیفیت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان نفت شهر اصفهان سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: خواب، بخش مهمی از زندگی افراد می باشد،که ممکن است تحت تاثیر عواملی، همچون سن تغییر یابد. سالمندان جهت رفع اختلالات خواب، بیشتراز روش دارو درمانی کمک می گیرند، در حالیکه، روش های غیردارویی از جمله، موسیقی درمانی می تواند با کمترین عوارض و به صورت آسان و توسط خود فرد، باعث بهبود کیفیت خواب، در سالمندان گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان نفت شهر اصفهان در سال 1391 بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی است. جامعه پژوهش، سالمندان عضو کانون بازنشستگان نفت اصفهان بوده، که از بین آنها تعداد 44 نفر واجد کلیه معیارهای ورود به مطالعه بوده و با استفاده از شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ نمونه گیری شدند. نمونه انتخاب شده (44 نفر)، به روش بلوک های تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، مداخله (موسیقی درمانی) بر روی تعداد 18 نفرمرد سالمند 60-75 ساله، در طول سه هفته هرشب، به مدت 45 دقیقه قبل از خواب انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارspss نسخه 17 و آزمون های آماری شاپیرو، مان ویتنی، تی زوجی و تی مستقل در سطح معنادار (0/05> p ) استفاده شد. یافته ها : میانگین نمرات کیفیت خواب قبل از مداخله، در گروه های مداخله و کنترل به ترتیب 44/ 10و 33/ 9 بود که پس از اجرای مداخله، به مقادیر 94/ 5 و22/ 9 تغییر یافت. میانگین نمرات کیفیت خواب در گروه مداخله، پس از اجرای مداخله، تفاوت آماری معناداری را نشان داد(0/05> p). نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد، که موسیقی درمانی می تواند، منجر به ارتقاء کیفیت خواب در سالمندان مرد گردد. لذا با توجه به نتایج این مطالعه، آموزش این مداخله، به کادر درمان و پرستاران شاغل در حیطه سالمندی توصیه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خواب، کیفیت، سالمند، موسیقی

عنوان انگلیسی Effect of music-therapy on quality of sleep among elderly male of the Isfahan city petroleum’s Retirement Association 2012
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Sleep is an important part of every body’s life which may be influenced by factors such as age. Medication is a useful method to overcome sleep disorders among elderly. However, non-drug approaches such as music therapy can easily self-improve quality of sleep in elderly with minimal side effects. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of music-therapy on quality of sleep among retired elderly men in Isfahan 2011. Materials and Methods: This study was a quasi-experimental research. The population of the current research was elderly from Isfahan city petroleum’s Retirement Association in which only 44 samples met the eligibility criteria to be included in the study. Data were collected by Pittsburgh Sleep Quality Index. Using randomized block design, samples were divided into two groups of intervention and controls. The intervention group consisted of 18 men aged 60 to 75 years old who received music therapy for 45 minutes per night in duration of three months. Data were analyzed using SPSS version 17 and Shapiro test, Mann- Whitney, paired t-test and independent t-test at a significance level of p< 0.05 were used. Findings: The mean score of quality of sleep at baseline was 10.44 and 9.33 for intervention and control groups, respectively. However after the follow-up, the mean score of quality of sleep was 9.22 and 5.94 for intervention and control groups, respectively. The results showed that there is a significant difference (p< 0.05) between the mean score of the quality of life between the two studied groups after intervention. Conclusion: This study showed that music therapy can improve quality of sleep among elder men. Therefore, we recommend implementation and promotion of music-therapy education for elderly by medical team and nursing staffs who are working at the geriatric field.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sleep, Quality, Elderly, Music

نویسندگان مقاله زینب علامی | z allami


حمید رضا خانکه | h khankeh


اصغر دالوندی | a dalvandi


m علی زاده محمدی | m ali zademohammai


پوریا رضاسلطانی | p rezasoltaniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-34-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات