مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۷۳-۸۳

عنوان فارسی بررسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی منظم بر عزت نفس و رضایت از زندگی سالمندان شهرستان های گرگان و گنبد در سال۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله  مقدمه و هدف: عزت نفس از ابعاد مهم سازگاری در تمام مراحل زندگی به خصوص دوران سالمندی می باشد. عزت نفس با سلامت روان و رضایت از زندگی مرتبط بوده و کاهش آن سبب ایجاد مشکلات روحی- روانی متعددی می شود. از سویی ورزش می تواند سبب بهبود توانایی انعطاف پذیری، بهبود عملکرد شناختی، سازگاری روانی و عملکردی شود. این مطالعه با هدف تعیین تآثیر دوره فعالیت ورزشی منظم بر عزت نفس و رضایت از زندگی سالمندان انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 48 نفر سالمند مراجعه کننده به مراکز روزانه سالمندان به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل(24 نفر) و آزمون(24 نفر) تقسیم شدند. این پژوهش به صورت طرح سالامون اجرا شد. گروه آزمون به مدت 4 هفته، طی 16 جلسه 25- 15 دقیقه‌ای به صورت منظم، برنامه ورزشی و گروه کنترل فعالیت روتین مرکز را انجام می دادند. سپس هر دو گروه پرسش نامه های مشخصات دموگرافیک، رزنبرگ و دینر را تکمیل نمودند. نتایج توسط آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات عزت نفس و رضایت از زندگی در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود (0/001>p ). نتیجه آزمون آنالیز واریانس دوطرفه باکنترل اثر پیش آزمون در گروه کنترل و مداخله نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین میانگین نمرات میزان عزت نفس(0/001>p) و رضایت از زندگی(0/005>p) سالمندان مورد بررسی با برنامه ورزشی منظم بود. نتیجه گیری: برنامه ورزشی منظم تاثیر معنی داری بر عزت نفس و رضایت از زندگی سالمندان دارد و اجرای برنامه ورزشی منظم در مراکز مراقبتی سالمندان می تواند به عنوان روشی جهت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد. لذا توصیه می کنیم به برنامه های ورزشی منظم و مناسب برای سالمندان در کنار دیگر برنامه های مراقبتی آنان توجه شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ورزش، عزت نفس، رضایت از زندگی، سالمندی

عنوان انگلیسی Effect of a regular exercise program on self-consistency and life satisfaction among elderly in Gorgan and Gonbad (2011)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Self-consistency is an important aspect of adaptation in all stages of life particularly in aging. Furthermore, self-consistency is associated with mental health and life satisfaction and its reduction can lead to several psychological problems. On the other hand, exercise is able to improve flexibility, cognitive function, psychological adjustment and performance. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of a regular exercise program on self-consistency and life satisfaction. Materials and Methods:In this experimental study, 48 elderly from elderly day care centers were selected using convenience sampling and then randomly divided into control (n = 24) and case (n = 24) groups. The current study was conducted by Solomon design. The cases performed regular physical exercise for four weeks composes of 16 sessions and every single session takes for 15 to 25 minutes. However, the control group followed the routine program that was offered by the day care centers. Data was collected by two questionnaires including demographic characteristics and Rosenberg and Diener scale. Data were analyzed by descriptive and inferential (Two-way ANOVA) statistics. Findings: The results of this study showed that mean score of self-consistency as well as life satisfaction were higher in cases rather than controls. The results of Two-Way ANOVA after adjustment for the effect of pre-test in cases and controls showed that there is a significant difference in the mean score of self-consistency (p< 0.001) and life satisfaction (p< 0.05) among elderly with the regular exercise program. Conclusion: Regular exercise has significant effects on elderly’s self-consistency and life satisfaction. Therefore, regular exercise programs in elderly care centers can serve as a way to increase quality of life and promote health of elderly. It is recommend to integrate regular exercise programs into other elderly health care interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Exercise, Self-consistency, Life Satisfaction, Elderly

نویسندگان مقاله نفیسه حکمتی پور | n hekmati pour


حمید حجتی | h hojjati


سکینه فرهادی | s farhadi


سیدحمید شریف نیا | sh sharifnia


بنفشه منوچهر | b manouchehr


گلناز کوچکی | g kouchaki


منصوره میرابوالحسنی | m mirabolhasaniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-45-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات