مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۸۴-۹۴

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای فراوانی دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران و جراحی عمومی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان سالمند بستری
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: حدود 30% بیماران بستری در واحدهای جراحی و مراقبت ویژه قلبی و 40 تا 50 درصد بیماران در مرحله به هوش آمدن پس از جراحی مفصل ران دچار یک دوره دلیریوم می شوند. دلیریوم بعد از جراحی مفصل ران در سالمندان باعث عوارض متعدد،پیش آگهی بد و حتی مرگ و میر می شود. هدف این مطالعه مقایسه دلیریوم بعد از جراحی در سالمندان تحت جراحی ارتوپدی و جراحی عمومی بوده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد، جامعه پژوهش در این تحقیق شامل کلیه سالمندان بالای 65 سال تحت جراحی عمومی و جراحی مفصل ران بستری در بیمارستان شهداء خرم آباد بود. نمونه های این پژوهش را 100نفر از زنان سالمند (بالای 65 سال) با جراحی مفصل ران و100 نفر تحت جراحی عمومی تشکیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب شده و در مدت 7 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک، نوع عمل، شرح حال و آزمون مختصر وضعیت روانی بود. یکبار قبل از عمل و روزهای دوم تا پنجم بعد از عمل هنگام صبح و غروب با آزمون مختصر روانی، معاینه وضعیت روانی توسط پژوهشگر انجام شد و وضعیت شناختی هر دو گروه به وسیله این آزمون سنجیده و میانگین نمرات شناختی هر دو گروه با هم مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل وآنالیز واریانس وآزمون ویلکاکسون انجام گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره کل شناختی در گروه جراحی ارتوپدی 21/78و گروه جراحی عمومی 23/94 بود. مقایسه میانگین نمره کل شناختی بعد از جراحی در دوگروه نشان داد که بین میانگین نمره کل شناختی در دوگروه اختلاف معنی داری وجود دارد(0/001>p). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت بروز دلیریوم در گروه ارتوپدی بیشتر و میانگین نمرات شناختی در این گروه کمتر از گروه جراحی عمومی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دلیریوم، جراحی مفصل ران، سالمندی، جراحی عمومی

عنوان انگلیسی Comparison between prevalence of delirium after hip surgery and general surgery in hospitalized female elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Postoperative delirium develops in 30% of hospitalized patients in surgery units as well as coronary care units. However, delirium affects 40 to 50% of patients during recovery of hip surgery. Delirium after hip surgery can lead to several consequences, poor prognosis, high rate of morbidity and mortality among elderly. The aim of this study was to compare incidence of postoperative delirium in elderly after general surgery and orthopedic surgery. Material and methods: The present study is a descriptive cross-sectional research. Population of this study was the entire hospitalized patient with general surgery and hip surgery in Shohada Hospital of Khoram Abad city who aged over 65 years old. After considering inclusion criteria, 100 female elderly with hip surgery and 100 patients with orthopedic surgery were collected using convenience sampling in a period of seven months. Data were collected by demographic questionnaire, type of operation, medical history and MMSE test. Cognitive psychology was assessed by MMSE at baseline (before surgery) and 2 to 5 day after surgery twice daily. Then, mean score of cognitive psychology was compared between the baseline and follow-up. Data analysis was conducted by Independent t-test, variance analysis and wilcoxon signed-ranked test. Findings: The findings of this study showed that mean scores of cognitive psychology in orthopedic surgery was 21.78 and in general surgery was 23.94. Furthermore, the difference between the two mentioned mean scores was significant (p< 0.001). Conclusion: According to the findings of this study, it seems that postoperative delirium in orthopedic surgery is higher than general surgery. Attention should be paid to old patients undergoing prolonged major operations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Delirium, Hip Surgery, Elderly, General Surgery

نویسندگان مقاله افسانه بیرانوند | a beiranvand


مسعود فلاحی خشکناب | m fallahi khoshkneb


حسن عشایری | h ashayeri


مهدی رهگذر | m rahgozarنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-29-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات