مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تجربه زیسته سالمندان از اثربخشی آموزش های دریافتی در مرکز جامع توانبخشی شهرستان تنکابن
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: جمعیت دنیا به سرعت در حال سالخورده شدن است و آموزش ازجمله مؤثرترین مواردی است که در تمام سطوح بدان پرداخته می‌شود ، اما علی رغم طرح ریزی و ارزیابی و برنامه‌های آموزشی ، آموزش به بیمار در عمل کمتر به کار گرفته‌شده است. بنابراین مطالعه حاضر به تبیین اثربخشی آموزشی از دیدگاه سالمندان می‌پردازد. مواد و روش‌ها: این مطالعه پدیدارشناسی با هدف دستیابی به تجربه زیسته سالمندان از اثربخشی آموزش‌های دریافتی در مرکز جامع توان‌بخشی شهرستان تنکابن انجام شد. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد و مصاحبه با رضایت مشارکت‌کنندگان ضبط گردید. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی انجام شد. یافته‌ها: پس از تجزیه‌ و تحلیل متن مصاحبه‌های استخراج‌ شده، کدهای مفهومی از آن استخراج و سپس کدها به مفاهیم اصلی و زیر مفهوم‌های مربوطه دسته‌بندی شدند، و درنهایت دو مولفه "ارتباط مؤثر" و "صلاحیت آموزشی" به عنوان شاخص های اصلی معرف اثربخشی آموزش های دریافتی سالمندان استخراج شدند . نتیجه‌گیری: نتایج پزوهش حاضر نشان می دهند، آموزش های دریافتی سالمندان چنانچه با ارتباط موثر و صلاحیت آموزشی آموزش دهندگان توام شود، باعث افزایش رضایت، بهبـود کیفیـت زنـدگی، کاهش اضطراب، افزایش امید به زندگی، توسعه خود مراقبتی، کـاهش خودبیمارانگاری، افزایش شرکت در برنامه های مراقبت سلامتی و افزایش استقلال سالمندان مددجو در انجام فعالیت هـای روزانـه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پدیدارشناسی ، تجربه زیسته ، سالمندان ، اثربخشی آموزشی .

عنوان انگلیسی The Lived Experience of Elderly of Effectiveness of Received Training in Grand Rehabilitation Center of Tonekabon
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction and purpose: The population of the world is rapidly aging. Training is the most effective item which is paid attention in all levels. Notwithstanding the current planning, evaluation and training programs, patient education has been used less in practice. This study aims to focus on determining the lived experience of elderly of effectiveness of received training in Grand Rehabilitation. Materials & Methods: This phenomenological study aims to scrutinize the lived experience of 8 women, who were received training in Grand Rehabilitation Center of Tonekabon, from the perspective of effectiveness. In this study, a semi-structured interview was used to collect the necessary data. Interviews were recorded on cassettes with the consent of the participants. Data analysis was performed using the Colaizzi's method. Findings: Following analysis of the transcribed interviews, emerging themes were categorized in major concepts and related sub-concepts. Finally "Effective relationship " and "Training competency" defined as two essential elements which explain the elderly of effectiveness of received training. Conclusion: The results of this study declare, if the elderly of received training consists of "Effective relationship" and "Training competency", increases the client satisfaction, improves the quality of life, decreases the patient anxiety, increases the living hope, takes care of oneself, reduces complications, increases the participation in health care programs, and promotes patient independence in daily activities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آلاله خلعتبری سلطانی | alaleh khalatbari soltani
tonekabon branch, islamic azad university
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن (Islamic azad university of tonekabon)

علی خلخالی | ali khalkhali
tonekabon branch, islamic azad university
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن (Islamic azad university of tonekabon)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-226-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات