مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف:خوددرمانی پدیده ای شایع است که خطرات آن به مراتب در سالمندان بیشتر است. با توجه به رشد جمعیت سالمند، این پژوهش با هدف بررسی میزان خوددرمانی و تعیین عوامل مرتبط با آن در شهر کرمانشاه انجام شد. مواد و روش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که نمونه های آن را 270 نفر از سالمندان شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام شد. پس از اخذ مجوزهای لازم و رضایت از نمونه ها، داده های این پژوهش به وسیله یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و صوری سنجیده شد. اعتبار ابزار نیز با آلفای کرونباخ 0/85 تأیید شد. اطلاعات به وسیله برنامه اس پی اس اس نسخه 20 و آزمون های کای-اسکور و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: 90 درصد نمونه ها در طی 3 ماه گذشته به طور خودسرانه دارو مصرف کرده اند. مسکن ها، قرص ها و شربت های سرماخوردگی و دم کردنی های گیاهی پرمصرفترین داروها در خوددرمانی بودند. سرماخوردگی، سردرد و مشکلات گوارشی مشکلاتی بودند که بیش از سایرین با خوددرمانی درمان می شدند. مهمترین عوامل مرتبط با خوددرمانی، اعتقاد به مهم نبودن بیماری ها، اعتقاد به بی خطر بودن داروهای گیاهی، گرانی ویزیت پزشکان و رضایت از خوددرمانی های قبلی تعیین شدند. ارتباط معناداری بین عوامل جمعیت شناختی سن، جنس، تاهل، تحصیلات، شغل و درآمد با خوددرمانی مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای خوددرمانی در بین سالمندان شهر کرمانشاه، جهت افزایش آگاهی افراد جامعه در رابطه با خطرات خوددرمانی آموزش به عنوان راهکاری مؤثر پیشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خوددرمانی، مصرف خودسرانه دارو، سالمند

عنوان انگلیسی Evaluation of self medication and related factors in older people in Kermanshah in 2014
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Self-medication is a common phenomenon that the risk is much greater in the elderly. Due to the growing elderly population, this study was performed. The goal of this study was investigate the-self medication and determine the factors associated with it. Materials and Methods: It was a descriptive study. samples of this study are 270 elderly people in Kermanshah city (the west of Iran) those are selected by Classification of partial sampling. After obtainingthe necessary permitsandconsentofthe samples, data collection was done with questionnaire. Facevalidityandcontent validitywere assessed. Validitywas acceptedbyAlpha cronbakh (0.85).Data was analyzed by SPSS version 20 and Kruskal-Wallis and chi-square tests. Findings: 90% of the samples have been consumed self-medication during the last 3 months. Analgesics, medicines for cold and herbal medicines were mostly used in self-medication. Colds, headaches and gastrointestinal problems were diseases that mostly treated by self-medication. The most important factors associated with self-medication were determined trivialize the disease, belief in the safety of herbal medicines, expensive doctor visits and satisfaction from previous self-medication. Significant relationships between the demographic factors of age, sex, marital status, education, job and income were not observed with the self-medication. Conclusion: Considering the high prevalence of self-medication among the elderly people in Kermanshah city, need to increase awareness of the dangers of self-medication that is possible only through education.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Self Administration, Self-medication, Elderly

نویسندگان مقاله طاهره کرانی | tahereh korani


طاهره اشک تراب | tahereh ashktorab


علی درویش پور کاخکی | ali darvishpoor kakhaki


سوده شهسواری | soode shahsavari


رقیه اسماعیلی | roghayeh esmaeeliنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-214-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات