مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص های هایپرتروفی عضلانی و فیزیولوژیک مردان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سارکوپنیا با کاهش تدریجی توده عضلانی، قدرت و عملکرد ریوی در سنین پیری اطلاق می شود که همراه با روند افزایش سن رخ می دهد.هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص های هایپرتروفی عضلانی و فیزیولوژیک مردان سالمندان می باشد. مواد و روش ها: 24 مرد سالمند بصورت تصادفی در دو گروه تجربی(13 نفر) و کنترل(11نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه تمرین مقاومتی(سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته) شرکت کردند، در حالی که در این مدت گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشت. سطح مقطع و حجم عضلانی توسط تصویر برداری سی تی اسکن، شاخص های FVC و FEV1 توسط اسپیرومتری، توان هوازی و بی هوازی، قبل و بعد از دوره تمرینی ارزیابی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که سطح مقطع(0/001=P) و حجم عضلانی(0/004=P)، در گروه تجربی افزایش یافته است، همچنین FVC,(P=0/001) و FEV1,(P=0/001)، توان هوازی(0/001=P)، توان بی هوازی بالا تنه(0/001=P) و پایین تنه(0/001=P) گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری پیدا کرد. نتیجه گیری: هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به افزایش حجم و سطح مقطع عضلانی و بهبود شاخص های فیزیولوژیک در مردان سالمند می شود. تمرین مقاومتی می تواند شیوه موثر و ایمنی برای جلوگیری یا کاهش سارکوپنیا در سالمندان باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سارکوپنیا، سالمندی، هایپرتروفی، اسپیرومتری

عنوان انگلیسی The effects of eight weeks of resistance training on some muscle hypertrophy and physiological parameters in elderly men
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Sarcopenia is associated with reduce muscle mass, strength and pulmonary function in old age. The purpose of this study is to investigate the effect of eight weeks of resistance training on some hypertrophy and physiologic parameters in elderly man. Materials and Methods: 24 elderly male subjects were randomly divided into two groups: experimental (n = 13) and control (n = 11). Experimental group participated in program of resistance training (3 days a week for 8 weeks), while the control group did not participate in any exercise program at this time. Cross-sectional area and muscle volume by CT scan, FVC and FEV1 by spirometry, aerobic and anaerobic power, were evaluated before and after the training period. Findings: The results showed that the cross-sectional area (p=0/001) and muscle volume (p=0/004), were increased in the experimental group. Also FVC (p=0/001) and FEV1 (p=0/001), aerobic power (p=0/001), upper body (p=0/001) and lower (p=0/001) anaerobic power were significantly increased in the resistance training group compared to the control group. Conclusion: Eight week of resistance training resulted to an increase muscle volume and cross-sectional area and the improvement of physiological factor in elderly men. The resistance training can be an effective and safe method to avoid or reduce sarcopenia in the elderly people.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله sarcopenia, aging, hypertrophy, spirometry

نویسندگان مقاله ریوف نگارش | raoof negaresh
raoof.negaresh@yahoo.com


روح اله رنجبر | roholah ranjbar
ro.ranjbar@scu.ac.ir


عبدالحمید حبیبی | abdolhamid habibi
-


محمد مومن غریبوند | mohamad moemen gharibvand
-نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-227-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات