مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقایسه سلامت روان و شادکامی سالمندان مقیم خانواده و سالمندان مقیم خانه سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: تحقیق حاضر با هدف مقایسه سلامت روان و شادکامی سالمندان مقیم خانواده و سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1395 انجام شد. روش بررسی: طرح پژوهش مقطعی از نوع علی- مقایسه ای می باشد. بدین صورت که دو گروه سالمندان (مقیم خانواده و مقیم خانه سالمندان) از نظر سلامت روان و شادکامی مورد مقایسه قرار گرفتند. جامعه ی آماری کلیه سالمندان مقیم خانواده و مقیم خانه سالمندان در شهر کرمانشاه بودند. نمونه پژوهش 200 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. از این تعداد 100 نفر(50 نفر زن و 50 نفر مرد) مقیم خانه سالمندان و 100 نفر (50 نفر زن و 50 نفر مرد) مقیم خانواده بودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده‌ها از طریق آمار توصیفی و آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره سلامت روان در سالمندان مقیم خانواده 0/392±70/42 و مقیم خانه سالمندان 0/747±47/36 بود. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره شادکامی در سالمندان مقیم خانواده 0/430±69/56 و مقیم خانه سالمندان 0/587±44/04 بود. یافته ها نشان داد بین سلامت روان و شادکامی در بین دو گروه سالمندان تفاوت معنادار وجود دارد، (0/01>P)، میزان سلامت روان و شادکامی در بین سالمندان مقیم خانواده بیشتر از سالمندان مقیم خانه سالمندان بود. نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد میزان سلامت روان و شادکامی سالمندان ساکن در منزل بـه طـور معنـی داری بیـشتر از سـالمندان سـاکن در سـرای سالمندان است؛ و ساکنین مقیم خانه سالمندان بیشتر از سالمندانی که در خانواده زندگی می کنند در معرض کاهش سلامت روان و شادکامی و افزایش افسردگی قرار می گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A comparative investigation of mental health and happiness among elderlies living at home and at nursing home
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:The present research was conducted to comparatively investigate mental health and happiness among elderlies living at home and at nursing homes of Kermanshah City in 2016. Materials and Methods:This is a cross-sectional and casual-comparative study. Two groups of elderlies (living at home and at nursing home) were compared in term of mental health and happiness. Research population included all the elderlies living at home and at nursing homes in Kermanshah. 775 (out of 1675) of research population were female. Research sample comprised of 200 individuals selected through simple random sampling method. 100 (50 females and 50 males) of the 200 individuals were living at nursing homes and the rest 100 (50 females and 50 males) elderlies were living at home. Research data were collected through general health questionnaire and Oxford Happiness Inventory (OHI). Obtained data were analyzed by descriptive statistics and t-test. Findings: Findings showed that there was a significant difference between mental health and happiness of the elderlies living at home (P< 0.01); furthermore, mental health and happiness were higher among the elderlies living at home than those living at nursing homes. Conclusion: Research results indicate that mental health and happiness of elderlies living at home is significantly higher than the elderlies living at nursing homes. Whereas, the elderlies living at nursing homes more experience mental disorder, unhappiness and depression than the elderlies living at home.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Mental health, happiness, elderlies, nursing home

نویسندگان مقاله زهرا حاج صادقی | zahra haj sadeghi


ادریس اعظمی | edris azami


سعید یزدی راوندی | saed yazdi ravandiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-232-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات