مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی سوءرفتار با سالمند در خانواده و عوامل مرتبط با آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمند­آزاری یکی از انواع خشونت­ های خانوادگی است که اخیرا به عنوان یک معضل اجتماعی گسترده و در حال رشد در جهان مطرح است. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان سوءرفتار با سالمند در خانواده و عوامل مرتبط با آن انجام شده است. مواد و روش ­ها: این پژوهش توصیفی­ مقطعی با مشارکت 251 سالمند بستری در بخش­ های داخلی و جراحی بیمارستان­ های آموزشی شهر آبادان، طی نمونه ­گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انجام شده است. فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه­ ی «سوءرفتار نسبت به سالمند در خانواده» از طریق مصاحبه با سالمندان تکمیل شد. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون­ کای­اسکور وضریب اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ­ها: 62/8 % از سالمندان غفلت مراقبتی،41 % سورفتار روانشناختی، 27/4 % سورفتار جسمی، 36/7 % سواستفاده مالی، 48/6 % سلب اختیار، 25/6 % سابقه طردشدن، 36/5 % غفلت مالی، 36 % غفلت عاطفی را تجربه کرده بودند. بین غفلت مراقبتی با سن، سوءرفتار روانشناختی با تعداد فرزند، غفلت جسمی با سن و درآمد، سوءرفتار مالی با تاهل، سلب اختیار با تعداد فرزند، طردشدگی با تعداد فرزند، غفلت مالی با تاهل و تعداد فرزند ارتباط معنادار وجود داشت. نتیجه­ گیری: سوءرفتار از نوع غفلت مراقبتی و سلب اختیار در سالمندان بیشترین میزان را دارد و سن، تاهل، تعداد فرزند و درآمد از جمله عوامل مرتبط با حیطه ­های سوءرفتار با سالمند می­ باشد. با توجه به بالا بودن میزان سوءرفتار با سالمند در خانواده، همکاری و مشارکت کلیه­ ی سازمان­ های دست­اندرکار امری ضروری به نظر می­سد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، سوءرفتار، خانواده

عنوان انگلیسی Elder abuse in family and associated factors
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:: Elderly abuse is a type of family violence that has been considered an extensive and growing social dilemma recently. Thus, this study aims to determine degree of misbehavior with elderly in families and its related factors. Materials and methods: This descriptive-cross sectional research has been performed by participation of 251 elderly admitted in surgery and internal sections of training hospitals in Abadan city by available sampling based on study participation criteria. Demographic information form and “misbehavior to elderly in family” questionnaire were completed through interviews with the elderly. Data was analyzed using descriptive statistics, Chi-square test and Spearman correlation coefficients SPSS V.16 software. Findings: 62.8% of patients had experienced care negligence, 41% psychological misbehavior, 27.4% physical misbehavior, 36.7% financial abuse, 48.6% authority deprival, 25.6 % ostracism, 36.5% financial negligence and 36% emotional negligence. There were significant relationships between care negligence and age, psychological misbehavior and number of children, physical negligence and age and income, financial misbehavior and marriage status, authority deprival and number of children, ostracism and number of children, financial negligence and marriage status and number of children. Conclusions: financial negligence and authority deprival are the highest level misbehavior types in the elderly, and age, marriage, number of children and income level are among factors related to misbehavior to the elderly. Given the high level of misbehavior with the elderly in families, cooperation and participation of all related organizations seems necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elder, Abuse, Family

نویسندگان مقاله ویدا رحیمی | vida rahimi
abadan school of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

مریم حیدری | maryam heidari
abadan school of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

شهرزاد نظارات | shahrzad nezarat
abadan school of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

عاطفه زاهدی | atefeh zahedi
abadan school of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

میثم مجدم | meysam mojadam
abadan school of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان

سارا دریس | sara deris
abadan school of medical sciences
دانشکده علوم پزشکی آبادان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-247-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات