مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۸۲-۹۴

عنوان فارسی بررسی عوامل شخصیتی و تکانشگری در مردان سالمند فعال و غیر فعال شهر تبریز در سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه وهدف: عوامل مختلف شخصیتی و انتخاب زندگی فعال می­تواند مستقیما بر سبک زندگی و رفتارهای افراد سالمند تأثیرگذارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل شخصیتی و تکانشگری در مردان سالمند فعال و غیر فعال در شهر تبریز طراحی شده است. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه­ای پس رویدادی به همراه طرحی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش شامل سالمندان سالم شهر تبریز با دامنه سنی 60-85 سال در سال 1391 بود که 90 نفر از آنها به صورت دردسترس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی NEO و برای بررسی تکانشگری از پرسشنامه تکانشگری بارت استفاده شد. به دلیل کامل نبودن برخی از پرسشنامه­ها در مجموع 80 پرسشنامه بررسی شد (40 سالمند فعال و 40 سالمند غیر فعال). برای بررسی داده­ها از آزمون­های تی مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار spss نسخه 19 استفاده شد یافته ­ها: بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین سالمندان فعال و غیرفعال در خرده­مقیاس گشودگی (0/013=p) وجود داشت. همچنین بین این دو گروه از لحاظ تکانشگری و اغلب عوامل شخصیتی تفاوت معنی داری وجود نداشت. از سوی دیگر رابطه مستقیم معنادار بین متغیرهای تکانشگری کل با روان­نژندگرایی (0/393=p=0/02 ,r) و رابطه معکوس معناداری با برون­گرایی (0/320-=rr، p=0/013)، موافق بودن (0/598-=p=0/001,r) و باوجدان بودن (0/648-=p=0/01,r) وجود داشت. در ارتباط با عوامل تکانشگری همانند تکانشگری کل، عوامل بی­ برنامگی (0/272=p=0/037,r) و تکانشگری حرکتی (0/320=p=0/013,r) و تکانشگری شناختی (p=0/003،r=0/386) با روان نژندگرایی رابطه مستقیم معنی‌دار و با برون­گرایی (0/317-=p=0/014,r)، موافق بودن (0/447-p= 00/01,r=) و باوجدان بودن (0/528-p=0/001 ,r=) رابطه معکوس معنی‌داری داشت. نتیجه­ گیری: تفاوتی بین مؤلفه های تکانشگری و خرده مقیاس های عوامل شخصیتی (بجز گشودگی) در دو گروه مردان سالمند فعال و غیرفعال وجود نداشت. با این حال بین تکانشگری کل با برخی عوامل شخصیتی رابطه وجود داشت که می تواند متأثر از عوامل متعددی از جمله میزان فعالیت باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عوامل شخصیتی، تکانشگری، سالمند فعال، سالمند غیرفعال، مردان

عنوان انگلیسی Survey of personality factors and impulsivity in active and non-active elderly men (2012 )
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Different personality factors and active life can be impacted directly on the life style and behavior of older people. Then the aim of present study was comparing impulsivity and personality factors in active and non-active elderlies. Materials and methods: This was a causal-comparative research with descriptive -correlational method with correlational design. The populations of the study were included 90 elderlies in Tabriz at 2012 who were selected by random stratified sampling method and assessed through main five factors personality questionnaire (NEO) and Barrat impulsivity Scale. Because of Incomplete filling questionnaire 80 questioners were collected (40 active and 40 non-active elders). To analyze of data, independent t-tests, ANOVA and Pearson correlation coefficient and SPSS software version 19 was used. Findings: Based on the results, a significant difference was observed between active and non-active elderly men of openness (p=0.013). Also, a statistically significant difference was found among the elderly active and non-active personality factors. There was the direct relationship between impulsivity variables with Neuroticism (r=0.393, p=0.02) and a significant negative correlation with extraversion (r=-0.320, p=0.013), agreeableness (r=-0.598, p=0.001) and conscientiousness (r=-0/684, p=0.01). Impulsivity factors such as impulsivity, lack of program elements (r=0.272, p=0.037) and impulsivity (r=0.320, p=0.013) and cognitive impulsivity (r=0.386, p=0.003) had direct and significant relationship with Neuroticism and extraversion (r=-0.317, p=0.014) agreeableness (r=-0.447, p=0.001) and conscientiousness (r=-0528, p=0.001) showed a significant inverse relationship. Discussion and conclusion: There weren't differences between subscales of impulsivity and personality factors (except openness) in active and inactive elderly men. However there was a relationship between impulsivity and some of personality factors that can be influenced by several factors, including the physical activity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهتا اسکندرنژاد | mahta eskandarnejad
motor behavior and sport psychology department, physical education and sports science faculty, tabriz university, tabriz, iran
تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

حمیده دیندار | hamideh dindar
motor behavior and sport psychology department, physical education and sports science faculty, tabriz university, tabriz, iran
تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

فریبا ملایی | fariba mollaei
motor behavior and sport psychology department, physical education and sports science faculty, tabriz university, tabriz, iran
تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده تربیت بدنی، گروه رفتار حرکتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-139-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات